Stap 1

Selecteer de vakken die je nog moet halen voor je Bachelor

Stap 2

Sociaal studeren

Wij willen studeren socialer maken met Facebook. Waarom? Omdat jij dan het snelst een antwoord hebt op jouw vragen en makkelijk door kunt met oefenen!

No worries we gaan je Facebook niet spammen! Wil je StudyTube niet met je Facebook connecten ga dan door naar stap 3

Connect via Facebook

Stap 3

Nog even wat basis informatie invullen, je bent er bijna!

GEBRUIKERSVOORWAARDEN STUDYTUBE B.V.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. ‘Studytube’: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Studytube B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6212 NA) Maastricht (Nederland) aan de Lage Kanaaldijk 115, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51290901;

2. ‘Website’: Alle internetpagina’s van Studytube die behoren tot de Website met url www.studytube.nl;

3. ‘Gebruiker’: De (rechts)persoon die gebruik maakt van de Website en/of de diensten van Studytube;

4. ‘Content’: Werken, geschriften, informatie, data of ander materiaal in welke vorm dan ook ter beschikking gesteld door Studytube op haar Website.

Art. 2:Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het oproepen, raadplegen en/of gebruiken van de Website van Studytube door Gebruiker en op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Studytube goederen en/of diensten van welke aard ook aan Gebruiker levert.

2. Studytube heeft het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. De meest actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien Gebruiker het gebruik van de Website van Studytube voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden, impliceert dat, dat Gebruiker deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt.

3. Door het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, het afnemen van goederen en/of diensten van Studytube, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker deze algemene voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van voorwaarden van Gebruiker wordt door Studytube uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst, aanmaken Account

1. Om gebruik te kunnen maken van de Website is het verplicht een account aan te maken. De manier waarop een account dient te worden aangemaakt, staat beschreven op de Website. Studytube kan naar eigen inzicht bepalen of aan Gebruiker al dan niet een account zal worden verstrekt.

2. Door het aanmaken van een account door Gebruiker en het aanvaarden van de algemene voorwaarden van Studytube komt tussen Studytube en Gebruiker een overeenkomst tot stand op grond waarvan Gebruiker – al dan niet tegen betaling - gebruik kan maken van de Website, diensten en/of Content van Studytube.

3. Gebruiker staat er jegens Studytube voor in dat de informatie die aan Studytube wordt verstrekt, waaronder persoonsgegevens als naam en e-mailadres, compleet, naar waarheid en juist is. Gebruiker stemt ermee in dat Studytube de gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van het account. Raadpleeg hier het Privacy Statement van Studytube. Gebruiker aanvaardt dit Privacy Statement en dit Privacy Statement maakt deel uit van de overeenkomst.

4. Als Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar is toestemming van de ouders of voogd van Gebruiker voor het aanmaken van een account vereist. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren garandeert Gebruiker dat hij/zij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

5. Gebruiker mag geen account aanmaken op naam van een derde, behoudens uitdrukkelijke toestemming van die derde.

6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account voor derden en het is Gebruiker niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de Website met behulp van zijn/haar account. Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van het account van Gebruiker door derden, ongeacht eventuele toestemming of wetenschap van Gebruiker.

Artikel 4: Gebruik van de Website

1. Gebruiker staat er jegens Studytube voor in bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze voorwaarden.

2. Gebruiker staat er jegens Studytube voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zal nakomen en zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

3. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, mogen de activiteiten die Gebruiker verricht in het kader van het gebruik van de Website nimmer:

(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van Studytube of van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, content en/of de computersystemen van Studytube te omzeilen;
(v) een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Studytube hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Studytube en/of een derde.

Artikel 5: Beëindigen overeenkomst en verwijderen account

1. De overeenkomst tussen Studytube en Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de overeenkomst beëindigen door zijn account te verwijderen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na verwijdering van het account door Gebruiker is het besloten gedeelte van de Website niet meer toegankelijk voor Gebruiker.

2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Studytube ten dienste staan, is Studytube te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en zonder inachtneming van een opzegtermijn gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, de activiteiten van Gebruiker in verband met de Website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account van Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(i) Gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) Studytube van mening is dat de handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan gebruiker zelf, aan andere gebruikers of aan Studytube kunnen toebrengen.

3. Studytube zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

4. De Website kan na registratie en/of betaling door gebruiker direct worden gebruikt waardoor de diensten en/of goederen van Studytube worden geleverd voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop Op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop Op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6: Prijs en betaling

1. Voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten en/of Content van de Website brengt Studytube een vergoeding in rekening. De vergoeding wordt op de Website aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Deze vergoeding kan met behulp van verschillende betaalmethoden vooraf worden voldaan. Ook deze betaalmethoden worden via de Website duidelijk aan Gebruiker kenbaar gemaakt.

2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen voor zover deze van overheidswege worden opgelegd.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Gebruiker, geldt dat Studytube gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Art 7: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Studytube zijn vrijblijvend, tenzij door Studytube schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Studytube opgegeven gegevens waarop Studytube zijn aanbieding baseert.

2. Indien een offerte of aanbieding van Studytube een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door gebruiker wordt aanvaard, heeft Studytube het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Gebruiker te herroepen.

Art. 8: Leveringstermijnen

1. Alle door Studytube genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Studytube bekend waren. Studytube spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Studytube niet in verzuim.

2. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Studytube wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Gebruiker hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3. Studytube is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Studytube gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Studytube Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

1. Studytube is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door Gebruiker verstrekte persoonsgegevens gebruikt Studytube om Gebruiker zo goed mogelijk te kunnen informeren omtrent Aanbiedingen. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als Gebruiker geen informatie van Studytube wilt ontvangen, dan kan Gebruiker dat bij Studytube kenbaar maken.

2. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Studytube zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale informatieverstrekking. Voor zover dat niet voortvloeit uit deze voorwaarden of de wet, worden zonder toestemming van Gebruiker geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

3. Studytube is gerechtigd examenuitslagen van Gebruiker in combinatie met zijn/haar naam op de Website te vermelden. Deze examenuitslagen worden daardoor openbaar en zijn te raadplegen door alle Gebruikers van de Website.

4. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van de gegevens van Gebruiker kan Gebruiker schriftelijk bij Studytube aanvragen.

5. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de Website van Studytube zijn verbonden.

6. Studytube kan derden (waaronder adverteerders) toestaan (persoons)gegevens (waaronder het IP-adres) van Gebruiker te verzamelen omtrent het gebruik van de Website door Gebruiker. Deze derde kan gebruik maken van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op de computer van Gebruiker worden geplaatst) teneinde te analyseren hoe Gebruiker de site gebruikt. Op basis van de verzamelde informatie omtrent het gebruik van de Website door Gebruiker kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan Gebruiker op de Website en ook op andere aan Studytube gelieerde websites of applicaties.

7. De door Gebruiker aan Studytube verschafte persoonsgegevens worden door Studytube met toestemming van Gebruiker gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven. Gebruiker is in de gelegenheid hiervoor bij het aanmaken van een account toestemming te geven. Deze nieuwsbrieven kunnen ook informatie of aanbiedingen van derden bevatten.

8. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Studytube gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt Gebruiker, voorzover nodig, er mee in dat zijn/haar (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.

9. Studytube kan de Website overdragen aan een derde. Gebruiker stemt er hierbij mee in dat zijn/haar persoonsgegevens in dat geval mede worden overgedragen aan die derde.

10. Studytube behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de Website en Content van Studytube - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's, films e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle informatie, verwijzingen en publicaties waarvan door middel van deze Website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Studytube, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

2. Het is de Gebruiker van deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studytube of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) deze Website en/of Content (als o.a. bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen) op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) downloaden, te kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is de Gebruiker van deze Website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze Website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Studytube substantiële delen van de Website en/of content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

4. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Studytube aan gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze content op de Website ter beschikking worden gesteld.

5. Niets van wat in deze voorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Website en/of Content is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen.

6.Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Studytube of derden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder - maar niet beperkt tot - de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 9.2 en 9.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Studytube op haar computersystemen.

7.Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Art. 11: Aansprakelijkheid van Studytube; vrijwaring

1. De door Studytube verstrekte Content is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan staat Studytube niet in. Studytube streeft er naar om de Website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar staat er niet voor in dat de inhoud van (onderdelen van) de Website na verloop van tijd of op het moment dat deze Website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De Content is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

2. De websites die vanuit de Website van Studytube kunnen worden bezocht respectievelijk de websites van waaruit de Website van Studytube kan worden bezocht, zijn niet door Studytube ingericht en worden ook niet door Studytube onderhouden. Studytube is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

3. Studytube aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van haar Website, de op haar Website getoonde Content (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (I) de informatie, (II) informatie op of via een Website waarnaar op haar Website verwezen wordt, of (III) informatie van of via een Website die naar haar Website verwijst, (IV) informatie, die zonder voorafgaand overleg met Studytube op de Website wordt geplaatst.

4. De aansprakelijkheid van Studytube voor directe schade is in ieder geval beperkt tot vergoeding tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) per gebeurtenis. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.

4. Studytube is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Aanbieder opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

5. Alle aansprakelijkheid van Studytube voor (in)directe schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers, verband houdende met het gebruik van de Website, met Content die op de Website (door derden of door Studytube) is geplaatst, met Aanbiedingen waarnaar op de Website wordt verwezen of met handelen in strijd van deze voorwaarden door Gebruiker, is uitgesloten.

6. Gebruiker vrijwaart Studytube voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website door Gebruiker, waaronder productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, materiaal, fabrikaat, halffabrikaat, grondstof of onderdeel en/of instructie daarvan dat is aangeschaft naar aanleiding van of anderszins in verband kan worden gebracht met een bezoek aan de Website.

7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Studytube zich bedient.

8. Studytube reguleert de communicatie tussen bezoekers onderling of tussen bezoekers en de Website van Studytube niet inhoudelijk. Studytube heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de Website. Studytube is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van de Gebruiker van de Website, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de Website van Studytube beschikbaar stellen. Studytube geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.

9. Voorzover er enige aansprakelijkheid op Studytube mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker en/of derden, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan Studytube betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Studytube is voortgevloeid.

Art. 12: Overmacht

1. Studytube is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Studytube, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Gebruiker aan Studytube zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Gebruiker aan Studytube is voorgeschreven.

2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13: Garanties

1. Studytube geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van haar Website en/of de inhoud en conformiteit van de aangeboden Content. Studytube garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

2. Het gebruik maken van de Website, diensten en/of Content van Studytube biedt geen enkele garantie omtrent het al dan niet met goed gevolg afleggen door Gebruikers van tentamens, examens of toetsen in de ruimste zin van het woord. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker zelf dat hij zich goed voorbereid op door hem af te leggen tentamens. De Website en de daarop aangeboden Content en diensten van Studytube kunnen slechts als een hulpmiddel dienen bij de voorbereiding van tentamens.

Artikel 14: Uploaden bestanden

1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan Gebruiker toebehoren met betrekking tot de gegevens die door Gebruiker via de Website ter beschikking worden gesteld aan andere bezoekers van de Website.

2. Gebruiker erkent en stemt er mee in dat hij/zij door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Studytube (waarmee in deze voorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), automatisch aan Studytube:

(A) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om:
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken;
en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in of via welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden;
(B) het recht verleent om enige door Gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Studytube en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Studytube op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

3. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die hij/zij ter beschikking stelt aan Studytube gebruikt zullen worden door andere bezoekers van de Website. Studytube aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze voorwaarden door bezoekers van de Website.

4. Gebruiker erkent dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die Gebruiker beschikbaar stelt aan Studytube door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze voorwaarden. Studytube is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door Gebruiker beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

5. Gebruiker is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat Gebruiker van de Website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

6. Gebruiker staat er jegens Studytube voor in dat hij/zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in dit artikel en dat Gebruiker volledig gerechtigd en bevoegd is om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Gebruiker vrijwaart Studytube en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen van Gebruiker in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Studytube gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker worden vergoed.

7. Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Studytube, staat Gebruiker ervoor in dat:

(a) hij/zij bevoegd is om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat hij/zij gerechtigd is om aan Studytube de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die Gebruiker ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Studytube, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van Gebruiker of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de Website;
(c) Gebruiker niet beperkt is door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot het recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) Studytube niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die Gebruiker ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(e) Gebruiker bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die Gebruiker ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 15: Verboden content

1. In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die Gebruiker in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de Website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Studytube is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van Studytube in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Studytube of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studytube commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden, dan wel onrechtmatig is jegens Studytube en/of derden.

Artikel 16: Kennisgeving onrechtmatige content

1. Studytube zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door bezoekers van de Website onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als Gebruiker van mening is dat een andere Gebruiker van de Website inbreuk pleegt op zijn/haar rechten, kan Gebruiker Studytube daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail naar _____@. Deze kennisgeving dient:

(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar de mening van Gebruiker inbreuk maakt is te vinden op de Website van Studytube;
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar het oordeel van Gebruiker inbreuk wordt gemaakt op zijn/haar rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar Studytube contact met Gebruiker kan opnemen, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in de kennisgeving van Gebruiker juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat Gebruiker de eigenaar is van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar mening van Gebruiker inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

2. Studytube behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

3. Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Studytube worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

4. Studytube behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Studytube bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onrechtmatig is.

5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart Gebruiker Studytube en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Studytube lijdt, nog zal kunnen lijden of die Studytube dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

6. Studytube zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1. Op alle Aanbiedingen, overeenkomsten of wel de gehele rechtsverhouding tussen Studytube en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Artikel 18: Geschillen

1. Indien zich geschillen voordoen zullen partijen in eerste instantie trachten in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.

2. Indien een geschil aan een gerechtelijke instantie wordt voorgelegd is uitsluitend de Rechtbank te Maastricht bevoegd om over het geschil te oordelen. Studytube behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval het geschil voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van Gebruiker.

DISCLAIMER

Artikel 1: Het gebruik van deze website

1. Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van Studytube van toepassing die op verzoek worden toegezonden en die u kunt raadplegen en downloaden op deze website onder deze link.

2. De door Studytube op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Studytube streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze - en het gebruik van de informatie.

3. De websites die vanuit deze website kunnen worden bezocht respectievelijk de websites van waaruit deze website kan worden bezocht, zijn niet door Studytube ingericht en worden ook niet door Studytube onderhouden.

4. Studytube aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met Studytube op de website wordt geplaatst.

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de Website van Studytube - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle aanbiedingen, verwijzingen en publicaties waarvan door middel van deze Website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Studytube, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

2. Het is de gebruiker van deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studytube of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) de Website (als o.a. bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen) op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) downloaden, te kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is de gebruiker van deze Website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze Website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Studytube substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

4. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze disclaimer alsmede in de algemene voorwaarden van Studytube, verleent Studytube aan gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die ter beschikking worden gesteld door middel van deze Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op deze Website ter beschikking worden gesteld.

5. Niets van wat in deze disclaimer en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen.

6. Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Studytube of derden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder - maar niet beperkt tot - de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 2.2 en 2.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Studytube op haar computersystemen.

7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Stap 4

Welkom! Vanaf nu ga ook jij stressvrij het tentamen in!