Privacyverklaring

Disclaimer persoonsgegevens

1. Studytube is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door Gebruiker verstrekte persoonsgegevens gebruikt Studytube om Gebruiker zo goed mogelijk te kunnen informeren omtrent Aanbiedingen. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als Gebruiker geen informatie van Studytube wilt ontvangen, dan kan Gebruiker dat bij Studytube kenbaar maken. 

2. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Studytube zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale informatieverstrekking. Voor zover dat niet voortvloeit uit deze voorwaarden of de wet, worden zonder toestemming van Gebruiker geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. 

3. Studytube is gerechtigd examenuitslagen van Gebruiker in combinatie met zijn/haar naam op de Website te vermelden. Deze examenuitslagen worden daardoor openbaar en zijn te raadplegen door alle Gebruikers van de Website. 

4. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van de gegevens van Gebruiker kan Gebruiker schriftelijk bij Studytube aanvragen. 

5. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de Website van Studytube zijn verbonden. 

6. Studytube kan derden (waaronder adverteerders) toestaan (persoons)gegevens (waaronder het IP-adres) van Gebruiker te verzamelen omtrent het gebruik van de Website door Gebruiker. Deze derde kan gebruik maken van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op de computer van Gebruiker worden geplaatst) teneinde te analyseren hoe Gebruiker de site gebruikt. Op basis van de verzamelde informatie omtrent het gebruik van de Website door Gebruiker kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan Gebruiker op de Website en ook op andere aan Studytube gelieerde websites of applicaties. 

7. De door Gebruiker aan Studytube verschafte persoonsgegevens worden door Studytube met toestemming van Gebruiker gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven. Gebruiker is in de gelegenheid hiervoor bij het aanmaken van een account toestemming te geven. Deze nieuwsbrieven kunnen ook informatie of aanbiedingen van derden bevatten.  

8. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt Gebruiker, voorzover nodig, er mee in dat zijn/haar (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. 

9. Studytube kan de Website overdragen aan een derde. Gebruiker stemt er hierbij mee in dat zijn/haar persoonsgegevens in dat geval mede worden overgedragen aan die derde.  

10. Studytube behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.