Ingrid Kolkman-arrest


Onderwerpen ‐ Eigen schuld bij kinderen onder de 14 jaar
Artikelen ‐ Artikel 6:164 BW en artikel 6:101 BW

De feiten

Ingrid Kolkman, een meisje van bijna 14 jaar, steekt 's ochtends een voorrangsweg over, terwijl zij had moeten wachten, en wordt daarbij geschept door een bestelbusje.

Rechtsvraag

Heeft Ingrid in casu eigen schuld en wat is de verdeling van de aansprakelijkheid?

Overweging

Het ongeluk is te wijten aan overmacht, omdat Ingrid heeft overgestoken terwijl zij eigenlijk nog had moeten wachten. De Hoge Raad oordeelt echter dat de automobilist van het bestelbusje op grond van ervaringsregels had moeten verwachten dat kinderen onberekenbare gedragingen in het verkeer kunnen vertonen. In casu heeft Ingrid eigen schuld, maar deze kan haar vanwege haar leeftijd niet worden aangerekend. Derhalve is de automobilist wegens de billijkheidscorrectie, art. 6:101 BW, voor 100% van de schade aansprakelijk.

Rechtsregel

Kinderen onder de 14 jaar kunnen niet voor onrechtmatige gedragingen aansprakelijk worden gesteld, dit volgt uit art. 6:164 BW. Indien een kind onder de 14 jaar eigen schuld heeft bij veroorzaakte schade kan dit het kind derhalve niet worden toegerekend, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind.

Relevante artikelen

Art. 6:164 BW
Een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, kan aan hem niet als een onrechtmatige daad worden toegerekend.

Art. 6:101 BW Lid 1:
Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Andere relevante jurisprudentie