Verkeersbesluit HEMA/rechtstreeks of afgeleid belang-arrest


Onderwerpen ‐ Belanghebbende begrip
Artikelen ‐ Artikel 1:2 lid 1 Awb, artikel 2 lid 1 Wegenverkeerswet 1994, Artikel 7:1 Awb

De feiten

Bij verkeersbesluit van 19 maart 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel voorzover thans van belang, besloten tot: - geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer van de Burgakker te Boxtel vanaf de Rechterstraat; - geslotenverklaring voor vrachtauto's van de Burgakker ter hoogte van het pand Burgakker 12 in de richting van de Rechterstraat; - instelling van een laad- en losregeling voor vrachtauto's met een maximaal gewicht van 7,5 ton in de Burgakker, met de venstertijden voor 8.00 uur en tussen 9.00 en 11.00 uur; - het uitzonderen van het laad- en losverkeer vanuit de Burgakker van het éénrichtingsverkeer in de Kruisstraat.

Appellant sub 1 is eigenaar en verhuurder van het pand aan de Rechterstraat 8-12 te Boxtel H&S is huurster van het pand en exploiteert daarin een filiaal van de HEMA. Het pand is voor bevoorrading aangewezen op de Burgakker. Bevoorrading vindt plaats via de route Grote Beemd-Burgakker. Ingevolge het verkeersbesluit zal de HEMA via de route Kruisstraat-Burgakker bevoorraad moeten worden.

Rechtsvraag

Is de appellant een belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb?

Overweging

De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat appellant sub 1 belanghebbende is bij het besluit van 19 maart 2002, nu aannemelijk is dat een wijziging in de laad- en losregeling van de Burgakker zijn commerciële belangen als eigenaar van het pand raakt.

Rechtsregel

Zelfstandig (eigen en rechtstreeks belang) - afgeleid belang
Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder een belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
De Afdeling heeft geoordeeld dat de eigenaar van een pand belanghebbende is bij een verkeersbesluit indien de daarin vervatte maatregelen zijn eigendomsbelangen raken.

Relevante artikelen

Art. 1:2 Awb
1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

Art. 6:4 Awb
1. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Art. 7:1 Awb
1. Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te stellen bezwaar te maken, tenzij:
a. het besluit in bezwaar of in administratief beroep is genomen,
b. het besluit aan goedkeuring is onderworpen,
c. het besluit een goedkeuring of een weigering daarvan inhoudt,
d. het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4,
e. het besluit is genomen op basis van een uitspraak waarin de bestuursrechter met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, onderdeel a, heeft bepaald dat afdeling 3.4 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijft,
f. het beroep zich richt tegen het niet tijdig nemen van een besluit,
g. het besluit is genomen op grond van een voorschrift als genoemd in de bij deze wet behorende Regeling rechtstreeks beroep dan wel het besluit anderszins in die regeling is omschreven.

Art. 8:1 Awb
Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.

Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994):
1. De krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg.
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Andere relevante jurisprudentie