Esmilo/Mediq Apotheken-arrest


Onderwerpen ‐ Nietige overeenkomst
Artikelen ‐ art. 3:40 BW

De feiten

Esmilo en Mediq hebben in 2004 en 2005 onderhandeld over een mogelijke samenwerking op het gebied van de export van medicijnen. Er zijn verschillende besprekingen geweest en er werden concept-overeenkomsten opgesteld. In 2005 heeft Esmilo Mediq in gebreke gesteld, omdat medewerking uitbleef aan de activiteiten.

Esmilo vordert schadevergoeding omdat er volgens haar een samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen die Mediq niet nakomt.

De rechtbank veroordeeld Mediq tot betaling van schadevergoeding. Het hof heeft de vordering afgewezen omdat beide partijen zich ervan bewust waren dat de uitvoering van de overeenkomst in strijd zou zijn met in ieder geval art. 37c van het Besluit bereiding en aflevering farmaceutische producten. De overeengekomen samenwerking heeft een verboden strekking en is nietig.

Rechtsvraag

Is er sprake van een nietige overeenkomst?

Overweging

De Hoge Raad overweegt dat de enige omstandigheid dat een overeenkomst tot een door de wet verboden prestatie verplicht, niet meebrengt dat zij een verboden strekking heeft en dus nietig is. Dit is zelfs niet het geval wanneer partijen zich hiervan bewust waren bij het sluiten van de overeenkomst. Een overeenkomst die in strijd komt met een wettelijk verbod, hoeft niet strijdig te zijn met de openbare orde.

Rechtsregel

Een rechter dient, indien een overeenkomst verplicht tot een door de wet verboden prestatie, in zijn beoordeling of de overeenkomst op die grond in strijd is met de openbare orde in elk geval te betrekken welke belangen door de geschonden regel worden beschermd, of door de inbreuk op de regel fundamentele beginselen worden geschonden, of partijen zich van de inbreuk op de regel bewust waren, en of de regel in een sanctie voorzien en daarvan in de motivering van zijn oordeel rekenschap af te leggen.

Relevante artikelen

Artikel 3:40 BW

1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig.
2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.
3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten.

Andere relevante jurisprudentie