T-Mobile/KPN Mobile/Orange/Vodafone t. Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit-arrest


Onderwerpen ‐ mededingingsrecht
Artikelen ‐ 101 VWEU

Feiten

Met betrekking tot de gedragingen van KPN, T-mobile en Vodafone heeft de rechtbank vastgesteld dat er sprake is van afstemming op hun bijeenkomst van 13 juni 2001, welke ertoe strekte om de mededinging te beperken. Aangezien alle partijen na die bijeenkomst actief zijn gebleven op de markt, is er op basis van jurisprudentie van het HvJ sprake van het vermoeden van causaal verband tussen hun marktgedrag en de afstemming, behoudens door hun te leveren tegenbewijs.

Rechtsvraag

Is er sprake van causaal verband tussen het marktgedrag en de afstemming?

Overweging

Een onderling afgestemde feitelijke gedraging vereist volgens de rechtspraak afstemming, marktgedrag en causaal verband tussen de twee. Aan het vereiste van marktgedrag is voldaan wanneer een onderneming na de afstemming actief blijft op de markt. Indien er geen tegenbewijs geleverd wordt gaat men uit van causaal verband. Het is hierbij niet vereist dat men handelt conform de afstemming, noch dat de onderling afgestemde feitelijke gedraging als effect heeft dat de mededinging beperkt, verhinderd of vervalst wordt. Het vermoeden van causaal verband tussen afstemming en marktgedrag heeft er mee te maken dat men veronderstelt dat een onderneming die met haar concurrenten vertrouwelijke informatie heeft uitgewisseld, bij het bepalen van het marktgedrag waarschijnlijk rekening houdt met die informatie en dat concurrenten bij het bepalen van hun marktgedrag rekening houden met die informatie die zij van andere ondernemingen ontvangen hebben. Deze beïnvloeding kan direct dan wel indirect zijn.

Rechtsregel

De Raad stelt vast dat aannemelijk is dat het marktgedrag van Vodafone is beïnvloed door de afstemming. Gelet op het voorgaande concludeert de Raad dat sprake is van causaal verband tussen de afstemming op 13 juni 2001 en het daarop volgend marktgedrag van de operators nu het vermoeden van causaal verband niet is ontkracht door hetgeen de operators als tegenbewijs hebben aangedragen. Derhalve handhaaft de Raad de vaststelling in het bestreden besluit dat de gedragingen met betrekking tot de standaard dealervergoeding voor postpaid abonnementen een inbreuk vormen op artikel 6 Mw en stelt de Raad tevens een inbreuk op artikel 101 VWEU vast.

Relevante artikelen

Art. 101 VWEU

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 14/02/1978 C-27/76 United Brands Mededinging +
HvJ EU 18/04/1991 C-230/89 Commissie v. Hellenistische... Gelijksoortige producten +
HvJ EU 11/07/1996 C-39/94 SFEI La Poste Staatssteun +
HvJ EU 17/09/1980 C-730/79 Philip Morris Staatssteun +
HvJ 13/07/1966 56 en 58/64 Grundig & Consten v. Commis... Kartelverbod +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJEU 14/03/2013 C-557/12 Kone AG e.a. tegen OBB Infr... Kartels +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +