Bestuurlijke lus-arrest


Onderwerpen ‐ bestuurlijke lus
Artikelen ‐ Artikel 39 lid 6 WRvS

Feiten

In zijn besluit van 26 oktober 2007 heeft de minister van Justitie het verzoek van Apotheek Voorzorg B.V. van 12 september 2007 om openbaarmaking van afschriften van inschrijvingen voor de openbare aanbesteding voor de regio's Noord West en Zuid Oost van de levering van medicatie en farmaceutische zorg aan de Dienst Justitiële Inrichtingen afgewezen. In zijn besluit van 11 april 2008 heeft diezelfde minister het bezwaar wat hier op volgde ongegrond verklaard. De rechtbank Maastricht heeft het beroep van Voorzorg wat hier op volgde ongegrond verklaard en het besluit vernietigd. Hierdoor werd het besluit van 26 oktober 2007 herroepen en verklaard dat de uitspraak van de rechtbank in de plaats zou treden van het vernietigde besluit van 11 april 2008. De minister ging hierop in hoger beroep bij de Raad van State. Vraag is nu of, na de zaak bestudeerd te hebben, de Raad van State een bestuursorgaan op kan dragen om een gebrek in een besluit te herstellen om zo te voorkomen dat er opnieuw onnodige vertraging ontstaat doordat een zaak opnieuw voor de rechter zou moeten komen.

Rechtsvraag

Kan een rechter een bestuursorgaan vragen om een gebrek in een besluit te herstellen dan wel te laten herstellen?

Overweging

De Wet bestuurlijke lus Awb ziet toe op een spoedige beëindiging van geschillen. In deze casus ziet de rechter dan ook aanleiding om de minister – of welk bestuursorgaan dan ook – op grond van artikel 39, zesde lid, van de WrvS te vragen om het gebrek in het door de rechtbank vernietigde besluit te herstellen. Na verzending van de tussenuitspraak dient de minister binnen vier weken de zaak te beoordelen en de uitkomst van die beoordeling aan de Raad van State toe te zenden. De Minister van Justitie dient dan ook op het bezwaar van de BV te reageren opdat er sprake kan zijn van een spoedige afhandeling van de kwestie.

Rechtsregel

Op basis van artikel 39 lid 6 Wet op de Raad van State (hierna: de WRvS) kan de Afdeling een bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen.

Relevante artikelen

Artikel 39 lid 6 WrvS

Andere relevante jurisprudentie