Wisman/Trijber-arrest


Onderwerpen ‐ Vertegenwoordiging, vergoeding van positief contractsbelang
Artikelen ‐ art. 3:70 BW

Feiten

Wisman doet zich tegenover Trijber voor als bevoegd vertegenwoordiger van Renger Beheer BV. Wisman is bestuurder van Renger. Trijber koopt vervolgens via Wisman de helft van alle aandelen in Renger voor 1 gulden. Na het sluiten van de overeenkomst, blijkt dat Wisman slechts bevoegd was Renger te vertegenwoordigen indien hij samen handelde met de andere statutair vastgelegde bestuurder. Renger bekrachtigd de overeenkomst vervolgens niet, waardoor Trijber in plaats van 1 gulden 30.001 gulden moest betalen voor de helft van de aandelen. Trijber dagvaart Wisman vervolgens en eist 30.000 gulden als schadevergoeding.

Rechtsvraag

Bestaat er een verplichting tot schadevergoeding bij onbevoegde vertegenwoordiging?

Overweging

R.o. 3.4.2:

“(…) Naar het Hof met juistheid heeft aangenomen, dient degeen die namens een andere persoon een overeenkomst sluit met een derde, voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid in te staan. Dit brengt mee dat de schade die hij aan de derde dient te vergoeden, indien deze bevoegdheid ontbreekt, mede het voordeel omvat dat de niet tot stand gekomen overeenkomst voor de derde zou hebben meegebracht (het zogeheten positief contractsbelang). 's Hofs oordeel dat deze schade in het onderhavige geval gesteld moet worden op het bedrag dat Trijber boven de op 26 september 1990 toegezegde koopprijs aan Renger Beheer B.V. heeft moeten betalen om de in de overeenkomst aan hem toegezegde prestatie te verkrijgen, geeft dan ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De klacht dat het Hof heeft miskend dat de redelijkheid in dit verband een rol kan spelen en relevantie kan hebben, stuit reeds hierop af, dat het middel niet aangeeft welke bijzondere omstandigheden het Hof ten onrechte buiten beschouwing zou hebben gelaten (…).”

Rechtsregel

Indien bevoegdheid voor vertegenwoordiging ontbreekt, is de onbevoegd vertegenwoordiger gehouden de schade die een derde daardoor lijdt, te vergoeden. Deze schadevergoeding omvat mede het voordeel dat de niet tot stand gekomen overeenkomst voor de derde zou hebben meegebracht (het zogeheten positieve contractsbelang).

Relevante artikelen

Art. 3:70 BW:

Hij die als gevolmachtigde handelt, staat jegens de wederpartij in voor het bestaan en de omvang van de volmacht, tenzij de wederpartij weet of behoort te begrijpen dat een toereikende volmacht ontbreekt of de gevolmachtigde de inhoud van de volmacht volledig aan de wederpartij heeft medegedeeld.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 08/04/1983 NJ 1984, 717 Van der Heijden/Holland Schadevergoeding, immaterie... +
HR 08/02/1985 NJ 1986, 137 Renteneurose Schadevergoeding, predispos... +
HR 10/04/2009 RvdW 2009, 514 Philip Morris/X Schadevergoeding, overlijde... +
HR 11/07/2008 RvdW 2008, 724 Bakkum/Achmea Schadevergoeding, overlijde... +
HR 22/02/2002 NJ 2002, 240 Woudsend/V (Kindertaxi) (Sh... Schadevergoeding, shockschade +
HR 28/05/1999 NJ 1999, 564 Gemeente Losser/De Vries (J... Schadevergoeding, verpleging +
Hof 15/11/2005 JA 2006, 33 Val in woonkamer vanwege op... Onrechtmatige daad +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 20/06/2003 NJ 2005, 189 Staat/Harrida Égalité-beginsel, rechtmati... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 25/11/2005 NJ 2007, 141 Skeeler Aansprakelijkheid organisat... +
HR 07/04/2006 NJ 2006, 244 Der Bildtpollen/Miedema Onrechtmatige daad +
HR 10/06/1910 W 9038 Zutphense Juffrouw Onrechtmatige daad +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Natrekking, ongerechtvaardi... +
HR 14/12/2012 NJ 2013, 236 Embryonaal verkeersslachtoffer schadevergoeding/ proportio... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 12/12/1986 NJ 1987/958 Rockwool/Poly Schadevergoeding derden +
HR 13/01/1995 NJ 1997, 175 De Heel/Korver Onrechtmatige daad +
HR 09/11/1990 NJ 1991, 26 Speeckaert/Gradener Medische aansprakelijkheid +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 29/05/1998 NJ 1999, 98 Mooijman/Netjes Buitencontractuele aansprak... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +
HR 18/12/2009 NJ 2012, 614 London/Delta Lloyd Alternatieve causaliteit, h... +
HR 06/05/1926 NJ 1926, 721 Vas Dias/Salters Onbevoegde vertegenwoordiging +
HR 11/03/1977 NJ 1977, 521 Kribbebijter Vertegenwoordiging, ontbind... +
HR 01/03/1968 NJ 1968, 246 Moluksche Evangelische Kerk... Volmacht, schijn van verteg... +
HR 27/11/1992 NJ 1993, 287 Felix/Aruba Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 03/02/1984 NJ 1984, 386 Cafe 't Brouwertje (Damen/G... Vertegenwoordiging +
HR 09/10/1998 NJ 1999, 581 Hartman/Bakker Schijn van vertegenwoordigi... +
HR 12/01/2001 NJ 2001, 157 Kuijpers/Wijnveen Schijn van volmacht +
HR 11/03/2011 RvdW 2011, 362 Fraude hypotheekadviseur vertegenwoordiging, schijn ... +
HR 26/06/1981 NJ 1982, 1 Van Willigen Vuren Vertegenwoordiging +
HR 26/10/2003 RvdW 2003, 152 Regiopolitie/Hovax Volmacht +
HR 19/02/2010 LJN BK7671 ING Bank/Bera Holding Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 23/10/1999 NJ 1999, 582 Nacap/Kurstjens Schijn van volmacht; verteg... +