Speeckaert/Gradener-arrest


Onderwerpen ‐ Medische aansprakelijkheid
Artikelen ‐ art. 7:453 BW

Feiten

De heer Gradener went zich met rugpijnklachten tot de chirurg Speeckaert. Speeckaert stelt vast dat Gradener een vergroeiing van de vijfde lendewervel aan het heiligbeen heeft en concludeert dat de pijnklachten daardoor werden veroorzaakt. Speeckaert besluit vervolgens dat een operatie de beste oplossing is. Deze operatie vindt plaats op 21 maart 1978. De operatie was zeer ingewikkeld. Dit was ook door Speeckaert voorzien. Na deze operatie had Gradener zeer veel pijn. Hij heeft hiervoor vele behandelingen en ziekenhuisopnames ondergaan en circa twintig operaties ondergaan. Vervolgens wordt er door drie deskundigen getoetst of Speeckaert in redelijkheid tot zijn diagnose en de uitvoering van de operatie had kunnen komen. De vraag is dan of de verleende dienst van Speeckaert wel de kwaliteit had die Gradener had mogen verwachten.

Rechtsvraag

Wat is de maatstaf voor het handelen van een medisch hulpverlener?

Overweging

“(…) In hetgeen het hof onder a-d en in de daarop volgende alinea heeft overwogen ligt besloten dat het hof tot maatstaf heeft genomen de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend specialist mag worden verwacht. Deze maatstaf is juist (…).”

Rechtsregel

De maatstaf is de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts in gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Deze norm is een uitwerking van het begrip goed hulpverlenerschap zoals omschreven in art. 7:453 BW. Deze toetsingsnorm wordt nader ingevuld door de zogenaamde professionele standaard, waarmee wordt verwezen naar regels van zelfregulering: niet bindende door de beroepsgroepen zelf in het leven geroepen voorschriften, zoals gedragsregels, beroepscodes, standaarden, protocollen en richtlijnen.

De norm van goed hulpverlenerschap uit art. 7:453 BW en de norm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts zoals volgt uit HR Speeckaert/Gradener worden door de Hoge Raad naast elkaar gebruikt. Beide normen hebben dezelfde betekenis.

Relevante artikelen

Art. 7:453 BW:

De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder de overeenkomstig artikel 66b van de Zorgverzekeringswet in het openbaar register opgenomen voor hem geldende professionele standaard.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 02/11/1979 NJ 1980, 77 Versluis/Ziekenzorg (Vader ... Aansprakelijkheid, schendin... +
HR 18/03/2005 RvdW 2005, 42 Baby Kelly Wrongful life, wanprestatie... +
HR 21/02/1997 NJ 1999, 145 Wrongful Birth Medische fout, wanprestatie... +
HR 02/03/2001 NJ 2001, 649 Medisch protocol Leeuwarden Medische aansprakelijkheid,... +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 08/04/1983 NJ 1984, 717 Van der Heijden/Holland Schadevergoeding, immaterie... +
HR 08/02/1985 NJ 1986, 137 Renteneurose Schadevergoeding, predispos... +
HR 10/04/2009 RvdW 2009, 514 Philip Morris/X Schadevergoeding, overlijde... +
HR 11/07/2008 RvdW 2008, 724 Bakkum/Achmea Schadevergoeding, overlijde... +
HR 22/02/2002 NJ 2002, 240 Woudsend/V (Kindertaxi) (Sh... Schadevergoeding, shockschade +
HR 28/05/1999 NJ 1999, 564 Gemeente Losser/De Vries (J... Schadevergoeding, verpleging +
Hof 15/11/2005 JA 2006, 33 Val in woonkamer vanwege op... Onrechtmatige daad +
HR 20/06/2003 NJ 2005, 189 Staat/Harrida Égalité-beginsel, rechtmati... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 25/11/2005 NJ 2007, 141 Skeeler Aansprakelijkheid organisat... +
HR 07/04/2006 NJ 2006, 244 Der Bildtpollen/Miedema Onrechtmatige daad +
HR 10/06/1910 W 9038 Zutphense Juffrouw Onrechtmatige daad +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Natrekking, ongerechtvaardi... +
HR 14/12/2012 NJ 2013, 236 Embryonaal verkeersslachtoffer schadevergoeding/ proportio... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 12/12/1986 NJ 1987/958 Rockwool/Poly Schadevergoeding derden +
HR 13/01/1995 NJ 1997, 175 De Heel/Korver Onrechtmatige daad +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 454 Wisman/Trijber Vertegenwoordiging, vergoed... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 29/05/1998 NJ 1999, 98 Mooijman/Netjes Buitencontractuele aansprak... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +
HR 18/12/2009 NJ 2012, 614 London/Delta Lloyd Alternatieve causaliteit, h... +