First Data/KPN Hotspots Schiphol-arrest


Onderwerpen ‐ Informatieplicht algemene voorwaarden
Artikelen ‐ Art. 6:230c, 6:233, 6:234 lid 3 BW

Feiten
KPN wordt door First Data aangesproken tot betaling met beroep op de Fenit-voorwaarden. KPN wil deze algemene voorwaarden vernietigen wegens schending van de informatieplicht. First Data stelt dat de voorwaarden kunnen worden opgezocht op internet.

Rechtsvraag
Heeft de gebruiker aan zijn uit art. 6:233, onder b BW voortvloeiende informatieplicht voldaan als de desbetreffende voorwaarden (door een zoekopdracht) op internet kunnen worden gevonden?

Overweging
“3.4.2. Bij de beoordeling van het onderdeel dient tot uitgangspunt dat het hof niet heeft vastgesteld — het onderdeel gaat hiervan ook niet uit — dat sprake is van een tussen partijen langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst en evenmin dat Attingo uitdrukkelijk heeft ingestemd met kennisneming van de algemene voorwaarden langs elektronische weg. Aan de voorwaarden waaronder een redelijke mogelijkheid tot kennisneming als bedoeld in art. 6:223 onder b, BW langs elektronische weg kan worden geboden, is derhalve noch onder de vigeur van het hier toepasselijke art. 6:234 lid 1 (oud) BW noch onder het met ingang van 1 juli 2010 geldende art. 6:234 lid 3 BW voldaan (opmerking verdient dat de verwijzing naar art. 6:230c kennelijk abusievelijk in art. 6:234 is weggevallen), zodat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden. Ten overvloede wordt overwogen dat, anders dan het onderdeel kennelijk voorstaat, een redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg van de in art. 6:233, onder b, in verbinding met art. 6:234 vervatte regeling niet meebrengt dat, indien de mogelijkheid tot kennisneming langs elektronische weg mag worden geboden, de gebruiker reeds aan zijn uit art. 6:233, onder b, voortvloeiende informatieplicht heeft voldaan indien de desbetreffende voorwaarden (door een zoekopdracht) op internet kunnen worden gevonden. Uit het systeem van art. 6:234 (oud) volgt immers - gelijk onder het huidige art. 6:234 het geval is - dat de gebruiker het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden moet nemen, en wel - zo volgt uit de hier eveneens van betekenis te achten toelichting op art. 6:234 leden 2 en 3 (nieuw) - op zodanige wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen.”

Rechtsregel
Indien het niet gaat om een tussen partijen langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst en er niet uitdrukkelijk is ingestemd met kennisneming van de algemene voorwaarden langs elektronische weg, is niet aan de informatieplicht voldaan als de algemene voorwaarden door een zoekopdracht op internet gevonden kunnen worden.

Relevante artikelen
Artikel 6:230c BW
De in artikel 230b bedoelde informatie, naar keuze van de dienstverrichter, bedoeld in artikel 230b, aanhef:
1. 
wordt op eigen initiatief door de dienstverrichter verstrekt;
2. 
is voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten;
3. 
is voor de afnemer gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;
4. 
is opgenomen in alle door de dienstverrichter aan de afnemer verstrekte documenten waarin deze diensten in detail worden beschreven.

Artikel 6:233 BW
Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar
a. 
indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of
b. 
indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Artikel 6:234 lid 3 BW
Voor het op de in lid 2 bedoelde wijze bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen is de uitdrukkelijke instemming van de wederpartij vereist indien de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt.

Andere relevante jurisprudentie