Fortis/Bourgonje-arrest


Onderwerpen ‐ Causaal verband; proportionele aansprakelijkheid
Artikelen ‐ Art. 6:98 BW

Feiten
Er is sprake van een beheerovereenkomst tussen een vermogensbeheerder (Fortis) en cliënt (Bourgonje). Bourgonje eist schadevergoeding van Fortis vanwege verlies op zijn aandelenportefeuille.

Rechtsvraag
Brengt de bijzondere zorgplicht die op de vermogensbeheerder rust mee dat zij haar cliënt moet waarschuwen voor de met betrekking tot de samenstelling van zijn portefeuille genomen risico’s?

Overweging
“3.4 (…) Op Fortis, als op het punt van vermogensbeheer bij uitstek professionele en deskundige partij, rustte naar de aard van de tussen partijen gesloten beheerovereenkomst een bijzondere, op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde, zorgplicht. Deze kon meebrengen dat Fortis als vermogensbeheerder was gehouden haar cliënt Bourgonje uitdrukkelijk en in niet voor misverstand vatbare bewoordingen te waarschuwen voor de door deze met betrekking tot de samenstelling van zijn portefeuille genomen risico's. (…) Bij de beantwoording van de vragen of deze waarschuwingsplicht in een concreet geval daadwerkelijk bestaat, en hoever zij strekt, dienen echter alle terzake doende omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Tot die omstandigheden behoren niet alleen de zojuist genoemde, maar ook de mate van deskundigheid en de relevante ervaring van de cliënt.”

“3.8 Aan de door de Hoge Raad in het arrest Nefalit/Karamus geformuleerde rechtsregel is, zoals ook in de literatuur is onderkend, het bezwaar verbonden dat toepassing daarvan de mogelijkheid in zich draagt dat iemand aansprakelijk wordt gehouden voor een schade die hij niet, of niet in de door de rechter aangenomen mate, heeft veroorzaakt. Dit bezwaar brengt mee dat deze regel met terughoudendheid moet worden toegepast, en dat de rechter die daartoe besluit, in zijn motivering dient te verantwoorden dat de strekking van de geschonden norm en de aard van de normschending — waaronder is begrepen de aard van de door de benadeelde geleden schade — deze toepassing in het concrete geval rechtvaardigen. (…)”

Rechtsregel
·Bij beantwoording van de vraag of de waarschuwingsplicht in een bepaald geval bestaat en hoever die strekt dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen.

·De in Nefalit/Karamus geformuleerde rechtsregel moet met terughoudendheid worden toegepast. De strekking van de geschonden norm en de aard van de normschending moeten de toepassing van die rechtsregel in het concrete geval rechtvaardigen.

Relevante artikelen
Artikel 6:98 BW
Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Andere relevante jurisprudentie