Eco Swiss v. Benetton-arrest


Onderwerpen ‐ Arbitrage
Artikelen ‐ Art. 85 EC

Feiten

Er was sprake van een overeenkomst tussen Benetton en Eco Swiss, waarbij Eco Swiss een bepaalde tekst mocht gebruiken met de naam van Benetton daar in. Benetton beëindigde uiteindelijk de overeenkomst 3 jaar voor de afgesproken datum. Dit leidde uiteindelijk tot arbitratie waarbij Benetton veroordeeld werd tot betaling van compensatie aan Eco Swiss. Benetton eiste 'annullment' van deze uitspraak, aangezien de overeenkomst zelf onder art. 85 EC (art. 105 VWEU) verboden zou zijn. In Nederland bleef echter de bekrachtiging hiervan uit doordat de rechter het in strijd achtte met een artikel uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daardoor achtte de rechter dit in strijd met 'public policy'.

Rechtsvraag

Mag de rechter zich over deze zaak buigen?

Overweging

Vragen omtrent art. 85 EC (art. 105 VWEU) moeten open zijn voor nationale rechtbanken om te beoordelen. Zij moeten dan ook in staat zijn om dit te beantwoorden in verband met de geldigheid van een arbitrage uitspraak. Indien zij hierover helderheid willen kunnen zij dit vragen aan het Hof. Het herbeoordelen van arbitrage zaken en het eventueel nietig verklaren ervan moet in het licht van het nut en het doel van arbitrage ernstig beperkt worden. Dit mag alleen in uitzonderlijke gevallen. Art. 85 EC (art. 105 VWEU) is essentieel en dit heeft er toe geleid dat is vastgesteld dat overeenkomsten die hiermee in strijd zijn automatisch zonder effect zijn. Daar waar nationaal recht toestaat om een claim in te dienen voor annullment waar het resultaat van arbitrage in strijd is met nationale regels, moet zo'n claim ook toegestaan zijn indien de uitkomst van die arbitrage in strijd is met art. 85 EC (art. 105 VWEU).

Rechtsregel

Ja de rechter mag zich hier over buigen.

Relevante artikelen

Art. 105 VWEU
Lid 1. Onverminderd het in artikel 104 bepaalde, waakt de Commissie voor de toepassing van de in de artikelen 101 en 102 neergelegde beginselen. Op verzoek van een lidstaat of ambtshalve, en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, welke haar daarbij behulpzaam zijn, stelt zij een onderzoek in naar de gevallen van vermoedelijke inbreuk op bovengenoemde beginselen. Indien haar blijkt dat inbreuk is gepleegd, stelt zij passende middelen voor om daaraan een eind te maken.
Lid 2. Wordt aan deze inbreuken geen eind gemaakt, dan stelt de Commissie de inbreuk op de beginselen in een met redenen omkleed besluit vast. Zij kan haar besluit bekendmaken en de lidstaten machtigen de noodzakelijke tegenmaatregelen, waarvan zij de voorwaarden en de wijze van toepassing bepaalt, te treffen om de toestand te verhelpen.
Lid 3. De Commissie kan verordeningen vaststellen betreffende groepen overeenkomsten ten aanzien waarvan de Raad overeenkomstig artikel 103, lid 2, onder b), een verordening of een richtlijn heeft vastgesteld.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 19/06/1990 C-213/89 Factortame Voorrang Unierecht +
HvJ EU 16/06/2005 C-105/03 Pupino Beginselconforme uitleg EU-... +
HvJ EU 05/02/1963 BNB 1964, 134 Van Gend & Loos Directe werking EU-recht +
HR 09/03/1978 C-106/77 Simmenthal Voorrang Unierecht +
HvJ 12/07/1990 C-188/89 A. Foster e.a. tegen Britis... Rechtstreekse werking richt... +
ABRvS 02/03/2011 JB 2011, 99 Westland spontane vernietiging +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
Rechtb... 24/05/2006 NJF 2006, 358 Belgisch veroordelend vonnis EU recht +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJ 02/10/2003 Jur. 2003, p. I... Garcia Avello Dubbele nationaliteit en fa... +
HvJ EU 13/11/1990 C-106/89 Marleasing Invloed van richtlijnen op ... +
HvJ EU 08/10/1987 80/86 Kolpinghuis Direct effect richtlijnen +
HvJ EU 26/02/1986 C 152-84 Marshall Richtlijn inzake gelijke be... +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +