Gruber/Bay Wa-arrest


Onderwerpen ‐ De consument in het EU recht
Artikelen ‐ Art. 13 EEX

Feiten

De Oostenrijkse Gruber koopt bij een Duits bouwbedrijf dakpannen. Hij doet dit voor zijn boerderij, die deels is ingericht als woonruimte en deels als werkruimte. Uiteindelijk ontbindt Gruber de overeenkomst op basis van wanprestatie. Hij meent dat de Oostenrijkse rechter bevoegd is, aangezien hij volgens zijn mening aan te merken valt als consument en dus onder art. 13 EEX zou vallen.

Rechtsvraag

Valt Gruber onder het begrip consument en dus onder art. 13 EEX?

Overweging

Dient art. 13 EEX ook voor die overeenkomsten die zowel privé als professionele doeleinden dienen? Art. 13 EEX is niet van toepassing op die overeenkomsten die personen enkel beroepsmatig sluiten. Indien zowel beroepsmatige als privé doeleinden meespelen, dan kan die persoon zich niet beroepen op de consumentenbescherming van art. 13 EEX. Dit is enkel anders indien die beroepsmatige elementen zo onbeduidend zijn dat zij eigenlijk geen rol spelen. Dit vervalt echter indien de verkoper in kwestie er te goeder trouw op kon vertrouwen dat de verkoper beroepsmatig handelde. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de koper de goederen bij zijn bedrijf laat afleveren en/of de mogelijkheid voor het teruggave van BTW vermeldt.

Rechtsregel

Indien zowel beroepsmatige als privé doeleinden meespelen, dan kan die persoon zich niet beroepen op de consumentenbescherming van art. 13 EEX.

Relevante artikelen

Art. 13 EEX

Ter zake van overeenkomsten gesloten door een persoon voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, hierna te noemen de consument, wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, onverminderd het bepaalde in de artikelen 4 en 5, No. 5,
1° - wanneer het gaat om koop en verkoop op afbetaling van roerende lichamelijke zaken,
2° - wanneer het gaat om leningen op afbetaling of andere krediettransacties ter financiering van koopovereenkomsten van zodanige zaken,
3° - voor elke andere overeenkomst die betrekking heeft op de verstrekking van diensten of op de levering van roerende lichamelijke zaken indien Wanneer de wederpartij van de consument geen woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, maar in een verdragsluitende Staat een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt hij voor de geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht woonplaats te hebben op het grondgebied van die Staat.
Deze afdeling is niet van toepassing op de vervoerovereenkomst.
a) de sluiting van de overeenkomst in de Staat waar de consument woonplaats heeft, is voorafgegaan door een bijzonder voorstel of reclame en indien,
b) de consument in die Staat de voor de sluiting van die overeenkomst noodzakelijke handelingen heeft verricht.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 19/06/1990 C-213/89 Factortame Voorrang Unierecht +
HvJ EU 16/06/2005 C-105/03 Pupino Beginselconforme uitleg EU-... +
HvJ EU 05/02/1963 BNB 1964, 134 Van Gend & Loos Directe werking EU-recht +
HR 09/03/1978 C-106/77 Simmenthal Voorrang Unierecht +
HvJ 12/07/1990 C-188/89 A. Foster e.a. tegen Britis... Rechtstreekse werking richt... +
ABRvS 02/03/2011 JB 2011, 99 Westland spontane vernietiging +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
Rechtb... 24/05/2006 NJF 2006, 358 Belgisch veroordelend vonnis EU recht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJ 02/10/2003 Jur. 2003, p. I... Garcia Avello Dubbele nationaliteit en fa... +
HvJ EU 13/11/1990 C-106/89 Marleasing Invloed van richtlijnen op ... +
HvJ EU 08/10/1987 80/86 Kolpinghuis Direct effect richtlijnen +
HvJ EU 26/02/1986 C 152-84 Marshall Richtlijn inzake gelijke be... +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +
HvJ EU 04/12/1974 C-41/74 Van Duyn/Home Office Vrij verkeer van werknemers... +