Dansommer-arrest


Onderwerpen ‐ Werking EU recht
Artikelen ‐ Art. 22 EEX-Vo

Feiten

Götz heeft van Dansommer een vakantiewoning gehuurd. Na zijn verblijf beweerde Dansommer dat Götz de woning niet alleen niet goed schoon had gemaakt, maar ook diverse zaken had beschadigd. Hij daagde hem hierop voor de rechter. Volgens de rechter moest er eerst worden bepaald of er sprake was van bevoegdheid in lijn met het Uitvoeringsverdrag. Is art. 22 EEX-Vo van toepassing op de terbeschikkingstelling van vakantiewoningen op het moment dat de verplichtingen van de reisorganisatie beperkt zijn tot het ter beschikking stellen van die vakantiewoningen?

Rechtsvraag

Wat is de reikwijdte van art. 22 EEX-Vo?

Overweging

Het Hof oordeelt dat het Uitvoeringsverdrag wel degelijk van toepassing is op situaties waarbij er sprake is van schade door het verblijf in een vakantiewoning. Dit is ook zo op het moment dat de vordering niet direct in is gesteld door de eigenaar van de vakantiewoning, maar door de reisorganisatie.

Rechtsregel

Het Hof oordeelt dat het Uitvoeringsverdrag wel degelijk van toepassing is op situaties waarbij er sprake is van schade door het verblijf in een vakantiewoning.

Relevante artikelen

Art. 22 EEX-Vo

Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

1. voor zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen: de gerechten van de lidstaat waar het onroerend goed gelegen is.
Voor huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste zes opeenvolgende maanden: ook de gerechten van de lidstaat waar de verweerder woonplaats heeft, mits de huurder of pachter een natuurlijke persoon is en de eigenaar en de huurder of pachter woonplaats in dezelfde lidstaat hebben;

2. voor de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een lidstaat, dan wel van de besluiten van hun organen: de gerechten van die lidstaat. Om deze plaats van vestiging vast te stellen, past het gerecht de regels van het voor hem geldende internationaal privaatrecht toe;

3. voor de geldigheid van inschrijvingen in openbare registers: de gerechten van de lidstaat waar deze registers worden gehouden;

4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.
Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973, zijn ongeacht de woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi;

5. voor de tenuitvoerlegging van beslissingen: de gerechten van de lidstaat van de plaats van tenuitvoerlegging.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 19/06/1990 C-213/89 Factortame Voorrang Unierecht +
HvJ EU 16/06/2005 C-105/03 Pupino Beginselconforme uitleg EU-... +
HvJ EU 05/02/1963 BNB 1964, 134 Van Gend & Loos Directe werking EU-recht +
HR 09/03/1978 C-106/77 Simmenthal Voorrang Unierecht +
HvJ 12/07/1990 C-188/89 A. Foster e.a. tegen Britis... Rechtstreekse werking richt... +
ABRvS 02/03/2011 JB 2011, 99 Westland spontane vernietiging +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
Rechtb... 24/05/2006 NJF 2006, 358 Belgisch veroordelend vonnis EU recht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ 02/10/2003 Jur. 2003, p. I... Garcia Avello Dubbele nationaliteit en fa... +
HvJ EU 13/11/1990 C-106/89 Marleasing Invloed van richtlijnen op ... +
HvJ EU 08/10/1987 80/86 Kolpinghuis Direct effect richtlijnen +
HvJ EU 26/02/1986 C 152-84 Marshall Richtlijn inzake gelijke be... +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +
HvJ EU 04/12/1974 C-41/74 Van Duyn/Home Office Vrij verkeer van werknemers... +