Eelder Woningbouw/Van Kammen c.s.-arrest


Onderwerpen ‐ Uitleg van een leveringsakte
Artikelen ‐ n.v.t.

Feiten

Stichting Eelder Woningbouw verkocht en leverde middels een transportakte een gedeelte van een kadastraal perceel aan Van Kammen c.s. Het betreffende gedeelte is in de transportakte aangeduid als ‘de woning met schuurtje, erf en tuin, plaatselijk bekend Eelde, Wolhorn, uitmakende een ter plaatse afgebakend gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente (…)’. De transportakte vermeldt niks over de grootte van het kadastraal perceel. Bij de kadastrale uitmeting, welke plaatsvindt enkele jaren na de levering, werd bepaald dat het midden van een pad achter de woning als perceelgrens gold. De Stichting Eelder Woningbouw meent dat deze aanwijzing onjuist is. Zij stelt dat de grens gevormd wordt door de achterzijde van het schuurtje dat grenst aan het pad. De partijen zijn het dus niet eens over de helft van het pad: is dat nu wel of niet geleverd?

Rechtsvraag

Hoe dient een leveringsakte te worden uitgelegd?

Overweging

“(…) Bij de beantwoording van [de] vraag [of de Stichting al dan niet de helft van het achter de woning gelegen pad aan Van Kammen c.s. in eigendom heeft overgedragen, SEB] komt het aan op de in de notariële akte van levering tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling die moet worden afgeleid uit de in deze akte opgenomen, naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van de over te dragen zaak (…).”

Rechtsregel

De uitleg van de leveringsakte komt aan op de tot uiting gebrachte partijbedoelingen die moet worden afgeleid uit de inhoud van de akte. Voor subjectieve bedoelingen is geen plaats bij de uitleg van een leveringsakte. De akte zelf is dus beslissend

Relevante artikelen

n.v.t.

Andere relevante jurisprudentie