Embryonaal verkeersslachtoffer-arrest


Onderwerpen ‐ schadevergoeding/ proportionele causaliteit en billijkheidscorrectie
Artikelen ‐ 6:101 lid 1 BW

Feiten

In deze zaak werd een 30 weken zwangere vrouw aangereden door een auto die geen voorrang had verleend. Deze personenauto was verzekerd bij Nationale Nederlanden. De vrouw is bevallen met behulp van een keizersnede, maar de baby kreeg na een uur en 20 minuten na de geboorde het respiratory distress syndrome (RDS). De baby moest beademd worden en kreeg een bloedtransfusie. Toen de baby een paar maanden oud was, ontstond een hersenbeschadiging die daarna is gediagnosticeerd als periventriculaire leucomalacie (PVL). De baby hield blijvend letsel hieraan over in de vorm van centrale spastische parese. De vrouw stelt de Nationale
Nederlanden aansprakelijk en stelt dat het letsel van haar baby is veroorzaakt door het verkeersongeval. Nationale Nederlanden zijn echter van mening dat de
beschadigingen in de hersenen ontstaat zijn als gevolg van de RDS en dat prenatale PVL slechts een theoretische mogelijkheid is. Uit de
deskundigenrapportages komt naar voren dat het letsel van de baby door beide oorzaken afzonderlijk, maar ook in combinatie daarvan, heeft kunnen ontstaan. Er is niet met genoeg zekerheid vast te stellen in welke mate de beide oorzaken aan het ontstaan van de schade hebben bijgedragen.
De rechtbank heeft om deze reden gekozen voor proportionele aansprakelijkheid en heeft de Nationale Nederlanden veroordeeld tot een vergoeding van 50 procent van de met de hersenbeschadiging samenhangende schade, nader op te maken bij staat.
Het hof sloot zich aan bij het oordeel van de rechtbank. Het hof heeft hier wel nog bij bepaald dat een billijkheidscorrectie van 10 procent in dit geval op zijn plaats was en heeft Nationale Nederlanden veroordeeld tot een vergoeding van 60 procent van de schade. Het hof hof heeft zijn oordeel o.a. gebaseerd op de ernst van de schade en het feit dat de aansprakelijkheid berustte op schending van een verkeersnorm.

De rechtsvraag

Is bij proportionele aansprakelijkheid ruimte voor het aanpassen van de op basis van de veroorzakingskans vastgestelde proportionele aansprakelijkheid d.m.v. een
billijkheidscorrectie?

Overweging

R.o. 5.3: : ‘De in het arrest Nefalit/Karamus aanvaarde regel moet begrepen worden dat in de daar bedoelde gevallen een proportionele (dus een gedeeltelijke) aansprakelijkheid aangenomen mag worden, hetgeen wil zeggen dat de rechter de aansprakelijk gestelde persoon kan veroordelen tot schadevergoeding in evenredigheid met de in een percentage uitgedrukte kans dat de schade door zijn normschending is veroorzaakt.

Rechtsregel

Er vindt geen veroordeling plaats tot vergoeding van de volledige schade. Deze volledige schade wordt verminderd met dát deel dat kan worden toegerekend aan de aansprakelijkgestelde: deze persoon wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade in evenredigheid met de kans dat de schade als gevolg van zijn normschending is veroorzaakt. De aansprakelijkheid gaat dus niet verder dan dit kanspercentage.

Relevante artikelen

6:101 lid 1 BW:
Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 01/06/1990 NJ 1991, 720 Ingrid Kolkman Eigen schuld bij kinderen o... +
HR 06/02/1987 NJ 1988, 57 Saskia Mulder Aansprakelijkheid, reflexwe... +
HR 24/12/1994 NJ 1995, 236 Anja Kellenaers Aansprakelijkheid verkeer, ... +
HR 28/02/1992 NJ 1993, 566 IZA/Vrerink Aansprakelijkheid verkeer, ... +
HR 04/05/2001 NJ 2002, 214 Chan-A-Hung/Maalste Aansprakelijkheid, reflexwe... +
HR 26/02/1971 NJ 1971, 270 Tram 10 en de omgevallen we... Resultaatsverbintenis, aans... +
HR 09/10/1992 NJ 1994, 535 Des-dochters Onrechtmatige daad, causali... +
HR 16/06/2000 NJ 2000, 584 Sint Willibrord/V Onrechtmatige daad, causaal... +
HR 19/12/2008 NJ 2009, 28 Smeets/Gemeente Heerlen Causaal verband, omkeringsr... +
HR 21/03/1975 NJ 1975, 372 Aangereden hartpatiënt (Cen... Causaal verband, buiten lij... +
HR 13/06/1975 NJ 1975, 509 Amercentrale Causaal verband, beperking ... +
HR 20/03/1970 NJ 1970, 251 Waterwingebied Causaal verband, redelijke ... +
HR 07/04/2006 NJ 2006, 244 Der Bildtpollen/Miedema Onrechtmatige daad +
HR 25/04/2008 NJ 2008/262 Brandstichting Frieslandhallen Causaal verband inkomensschade +
HR 24/12/2010 NJ 2011/251 Fortis/Bourgonje Causaal verband; proportion... +
HR 13/01/1995 NJ 1997, 175 De Heel/Korver Onrechtmatige daad +
HR 18/12/2009 NJ 2012, 614 London/Delta Lloyd Alternatieve causaliteit, h... +
HR 08/04/1983 NJ 1984, 717 Van der Heijden/Holland Schadevergoeding, immaterie... +
HR 08/02/1985 NJ 1986, 137 Renteneurose Schadevergoeding, predispos... +
HR 10/04/2009 RvdW 2009, 514 Philip Morris/X Schadevergoeding, overlijde... +
HR 11/07/2008 RvdW 2008, 724 Bakkum/Achmea Schadevergoeding, overlijde... +
HR 22/02/2002 NJ 2002, 240 Woudsend/V (Kindertaxi) (Sh... Schadevergoeding, shockschade +
HR 28/05/1999 NJ 1999, 564 Gemeente Losser/De Vries (J... Schadevergoeding, verpleging +
Hof 15/11/2005 JA 2006, 33 Val in woonkamer vanwege op... Onrechtmatige daad +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 20/06/2003 NJ 2005, 189 Staat/Harrida Égalité-beginsel, rechtmati... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 25/11/2005 NJ 2007, 141 Skeeler Aansprakelijkheid organisat... +
HR 10/06/1910 W 9038 Zutphense Juffrouw Onrechtmatige daad +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Natrekking, ongerechtvaardi... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 12/12/1986 NJ 1987/958 Rockwool/Poly Schadevergoeding derden +
HR 09/11/1990 NJ 1991, 26 Speeckaert/Gradener Medische aansprakelijkheid +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 454 Wisman/Trijber Vertegenwoordiging, vergoed... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 29/05/1998 NJ 1999, 98 Mooijman/Netjes Buitencontractuele aansprak... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +