De auditu-arrest


Onderwerpen ‐ Testimonium de auditu, bewijsmateriaal
Artikelen ‐ Artikel 342 Sv

De feiten

Een man werd vervolgd voor het feit dat hij zou profiteren van het geld wat zijn vrouw als prostituee verdiende. Een vriendin van de man had hem horen zeggen dat zijn vrouw voor hem als prostituee geld moest verdienen. De rechter achtte het feit bewezen, onder andere door de verklaring van de vriendin. In cassatie ging het om de vraag of de verklaring van de vriendin gebruikt had mogen worden.

Rechtsvraag

Valt een verklaring van horen zeggen, een testimonium de auditu, onder art. 342 lid 1 Sv, en kan het derhalve als bewijs worden gebruikt?

Overweging

De Hoge Raad stelt dat een testimonium de auditu een weergave is van de gehoorsindruk van de getuige. Voorts stelt de Hoge Raad dat de tekst van de wet, haar systeem en de geschiedenis van haar totstandkoming een rechter niet verplicht om een verklaring van horen zeggen uit te sluiten van het bewijsmateriaal.In casu had de rechter de verklaring dus mogen gebruiken ter ondersteuning van zijn bewezenverklaring.

Rechtsregel

Een testimonium de auditu valt onder art. 342 lid 1 Sv en is derhalve en wettig bewijsmiddel.

Relevante artikelen

Art. 342 Sv
1. Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de terechtzitting gedane mededeeling van feiten of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft

Andere relevante jurisprudentie