Fictieve 10-jarige-arrest


Onderwerpen ‐ strafbare voorbereiding zedendelict, absoluut ondeugdelijk object, putatief feit, opzet
Artikelen ‐ art. 46 Sr, art. 242 Sr, art. 244 Sr

Feiten

Verdachte werd ten laste gelegd dat hij op 29 december 2011 te Arnhem, ter voorbereiding van een misdrijf, te weten, medeplegen van verkrachting, zoals omschreven in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht en (medeplegen van) seksueel binnendringen van een persoon beneden twaalf jaar, zoals omschreven in artikel 244 van het Wetboek van Strafrecht, opzettelijk meer voorwerpen en stoffen ter voorbereiding van dit delict voorhanden gehad.

De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken ter zake van voorbereiding van verkrachting, maar heeft verdachte veroordeeld voor voorbereiding van het plegen van ontuchtige handelingen met iemand beneden de twaalf jaar.

Het hof is tot een bewezenverklaring gekomen en heeft de verdachte veroordeeld. De verdediging stelt beroep in cassatie in op grond van het verweer dat het niet mogelijk is zo’n soort delict bij een fictief persoon te plegen. Er zou sprake zijn van een absoluut ondeugdelijk object en voorbereiding van een putatief feit is niet strafbaar. De raadsman van de verdachte pleit daarom voor vrijspraak.

De rechtsvraag

Kan het ten laste gelegde, strafbare voorbereiding, niet worden bewezenverklaard nu er sprake is van een fictief meisje en het delict dus niet daadwerkelijk voltooid zou kunnen worden? Is er sprake van een absoluut ondeugdelijk object en een putatief feit?

Overweging

De middelen berusten op de stelling dat de tenlastegelegde feiten niet bewezenverklaard kunnen worden omdat de misdrijven ter voorbereiding waarvan de tenlastegelegde handelingen plaatsvonden, niet konden worden voltooid. De persoon jegens wie die voorgenomen misdrijven zouden worden begaan, bleek immers een fictief 10-jarig meisje.

De middelen stellen daarmee echter aan de strafbaarheid van de voorbereiding van een misdrijf een eis die de wet niet kent en die ook niet bij het karakter van strafbare voorbereiding past. Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat de bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de bewezenverklaring bedoeld en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was gericht. Gelet daarop alsmede gelet op hetgeen het Hof blijkens de in 2.2.2 weergegeven bewijsoverwegingen heeft vastgesteld, is de bewezenverklaring, ook in het licht van hetgeen namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd, toereikend gemotiveerd.

Rechtsregel

Voor strafbare voorbereiding is voldoende dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat de bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de bewezenverklaring bedoeld en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was gericht. Het maakt daarbij geen verschil of het object absoluut ondeugdelijk is of niet.

Relevante artikelen

art. 46 Sr:

1. Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.
2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij voorbereiding met de helft verminderd.
3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren.
4. De bijkomende straffen zijn voor voorbereiding dezelfde als voor het voltooide misdrijf.
5. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

art. 242 Sr:

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

art. 244 Sr:

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 06/12/1983 NJ 1984, 442 Damrak Redelijk vermoeden van schu... +
HR 20/12/1926 NJ 1927, 85 De auditu Testimonium de auditu, bewi... +
HR 30/03/2010 LJN BL2828 Telefoontap bij opzetheling bijzondere opsporingsbevoeg... +
Rechtb... 03/08/2012 LJN BX3554 Bewijsuitsluiting en vrijsp... Salduz, bewijsuitsluiting +
EHRM 17/12/1996 NJ 1997, 699 Saunders t. Verenigd Konink... Bewijs, zelfincriminatie, g... +
HR 26/01/2010 LJN BK2094 Unus testis nullus testis II bewijsminima getuigenverkla... +
HR 30/06/2009 LJN BG7746 Unus testis nullus testis I bewijsminima getuigenverkla... +
HR 03/06/1977 NJ 1978, 601 Hollende kleurling Redelijk vermoeden van schu... +
HR 07/05/1996 NJ 1996, 687 Dev Sol Bewijs, toevoegen processtu... +
HR 13/02/2013 LJN BY5321 Aanscherping toetsingskader... vormverzuim, afgegeven mach... +
HR 14/01/1975 NJ 1975, 207 Ruimte (coffeeshop de Ruimte) "Ernstige bezwaren", (on)re... +
HR 29/09/1981 NJ 1982, 258 Plastic boodschappentasje Verdachte, cautie +
HR 19/02/2013 NJ 2013, 308 Criteria voor toepassing be... Bewijsuitsluiting ex art. 3... +
HR 11/03/2008 NJ 2008, 329 Anonieme melding en redelij... Redelijk vermoeden +
HR 02/12/2008 NJ 2009, 10 Verschenen getuige I Getuigen +
Rechtb... 20/11/2012 LJN BY3807 Voorbereiding opiumdelict Voorbereiding opiumdelict +
HR 13/03/2001 LJN AB0494 Inbeslaggenomen heroïne Opiumwet, voorbereidingshan... +
HR 13/03/2001 LJN AB0494 Inbeslaggenomen heroïne Voorbereiding +
HR 20/02/2007 LNJ: AZ0213 Samir A. Voorbereiding +
HR 12/02/2013 LJN BZ1956 Strafbare voorbereiding Strafbare voorbereiding +
Hof Le... 23/03/2009 LJN BH 7380 Drogen van hennep Medeplegen +
HR 22/11/2011 LJN BR2355 Twee moorddadige zusjes medeplegen tot moord +
HR 24/05/2011 NJ 2011, 481 Medeplegen eigenaar growshop Medeplegen +
HR 03/06/2008 NJ 2008, 344 Samenwerkende broers Medeplegen +
Rb Lim... 02/09/2013 ECLI:NL:RBLIM:2... Strafbare meerijder? Medeplegen +
HR 08/05/2001 NJ 2001, 480 Bacchus Voorwaardelijk opzet en med... +
HR 19/10/1993 NJ 1994, 50 Sportkantine Medeplegen bij diefstal +
HR 20/01/1998 NJ 1998, 426 Opzet mededader Opzet mededader +
HR 17/12/2013 RvdW 2014, 144 Nijmeegse scooter Medeplegen +
HR 01/06/2004 NJ 2005, 252 Black-out Opzet en schuld +
HR 06/02/1951 NJ 1951, 475 Inrijden op agent voorwaardelijk opzet/ poging +
HR 22/04/2008 NJ 2008, 375 Sport- en spelsituatie opzet in sport- en spelsitu... +
HR 18/03/2014 ECLI:NL:HR:2014... Harde duw Voorwaardelijk opzet +