Linthorst/Echoput-arrest


Onderwerpen ‐ Gelding van algemene voorwaarden
Artikelen ‐ art. 6:231 BW e.v.

Feiten

Linthorst sluit in oktober 2005 een overeenkomst met de Echoput, een exploitant van een restaurant. Het gaat om een overeenkomst van opdracht welke bepaalt dat Linthorst installatiewerkzaamheden gaat verrichten voor de Echoput. Het restaurant wordt vernieuwd en tevens zal er een nieuw hotel worden gebouwd. In een periode tussen augustus 2004 en april 2005 heeft Linthorst hiervoor vijf offertes opgesteld. In die offertes werden steeds de ALIB’92 voorwaarden (algemene voorwaarden) van toepassing verklaard. Na de laatste offerte vindt een gesprek plaats tussen Linthorst en de Echoput. Linthorst bevestigd op 7 oktober 2005 aan de Echoput de opdracht zoals was afgesproken volgens de offerte van 12 april 2005 en het gesprek tussen partijen. In de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 wordt niet verwezen naar de algemene voorwaarden. Bij de opdrachtbevestiging is wel een exemplaar van de algemene voorwaarden toegevoegd. Tevens wordt er in de opdrachtbevestiging verwezen naar een eerdere offerte, waarin de verwijzing naar de algemene voorwaarden wel voor kwam. De opdrachtbevestiging is door beide partijen besproken en er is een kopie van de opdrachtbevestiging door beide partijen ondertekend. Nadat er een lekkage is ontstaan in het hotel/restaurant, spande de Echoput een procedure bij de rechtbank aan tegen Linthorst om schadevergoeding te krijgen. Deze procedure veranderde al gauw in een bevoegdheidskwestie, omdat Linthorst zich beriep op de algemene voorwaarden, welke een arbitrageclausule bevatten. De rechtbank en hof achtten zichzelf bevoegd. Het hof oordeelde dat Linthorst in de opdrachtbevestiging van 7 oktober 2005 niet heeft verwezen naar de algemene voorwaarden. Aangezien op grond van deze opdrachtbevestiging de uiteindelijke overeenkomst tussen Linthorst en de Echoput is gesloten, komt het hof tot het oordeel dat partijen de bedoeling hadden de overeenkomst te sluiten zonder algemene voorwaarden. Linthorst gaat in cassatie, omdat zij van mening is dat de algemene voorwaarden wel gelden.

Rechtsvraag

Kunnen algemene voorwaarden toch gelden indien zij niet in een overeenkomst zijn opgenomen?

Overweging

“(…)Het hof diende, naar het heeft overwogen in rov. 4.3, de vraag te beantwoorden of [eiseres] in de gegeven omstandigheden uit de verklaringen of gedragingen van Echoput c.s. redelijkerwijs heeft mogen begrijpen dat Echoput c.s. de toepasselijkheid van de ALIB '92 hebben aanvaard. Bij de in cassatie tot uitgangspunt te nemen feitelijke gang van zaken als hiervoor in 3.1 geschetst, kunnen de in de onderdelen aangevoerde omstandigheden, indien deze juist worden bevonden, meebrengen dat [eiseres] erop mocht vertrouwen dat de ALIB '92 door Echoput c.s. waren aanvaard. Daarbij wordt in het bijzonder in aanmerking genomen dat, wanneer tijdens de uitvoerige onderhandelingen tussen deze professionele partijen door [eiseres] in haar offertes steeds is verwezen naar haar algemene voorwaarden en door haar bij de offerte van 7 oktober 2005 (en bij eerdere offertes) de algemene voorwaarden zijn bijgesloten, zonder dat Echoput c.s. op een en ander afwijzend hebben gereageerd, zulks in de gegeven omstandigheden kan betekenen dat [eiseres] erop mocht vertrouwen dat de algemene voorwaarden door Echoput c.s. zijn geaccepteerd. Het hof heeft in het licht daarvan hetzij onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang, hetzij, anders dan het had behoren te doen, niet al de door [eiseres] aangevoerde omstandigheden in hun onderlinge samenhang kenbaar bij zijn oordeel betrokken. Daarom is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd.(…)”

Rechtsregel

De gelding van de acceptatie van algemene voorwaarden kan worden aangenomen zelfs indien in een overeenkomst de algemene voorwaarden niet van toepassing worden verklaard. Bij de vraag of een partij zich kan beroepen op algemene voorwaarden, is dus niet alleen de definitieve overeenkomst van belang, maar ook het gehele onderhandelingstraject dat daaraan vooraf gaat.

Relevante artikelen

Art. 6:231 BW e.v.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 20/06/1986 NJ 1987, 35 Deka-Hanno/Citronas: Khaly-... Algemene voorwaarden, derde... +
HR 01/10/1999 NJ 2000, 207 Geurtzen/Kampstaal Algemene voorwaarden, wijze... +
HR 21/02/2003 NJ 2004, 567 Weever Stous/Stichting Park... verbintenissenrecht, koopov... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 31/12/1993 NJ 1995/389 Matatag/De Schelde Exoneratiebeding algemene v... +
HR 11/02/2011 NJ 2011/571 First Data/KPN Hotspots Sch... Informatieplicht algemene v... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 07/03/1969 NJ 1969, 249 Gegaste Uien Gebondenheid aan de overeen... +
HR 10/04/1981 NJ 1981, 532 Hofland/Hennis Aanbod en aanvaarding, adve... +
HR 11/12/1959 NJ 1960, 230 Eelman/Hin Totstandkoming overeenkomst... +
HR 12/09/1989 NJ 1987, 267 Westhoff/Spronsen Ontslagneming, onderzoekspl... +
HR 30/01/1959 NJ 1959, 548 Quint/Te Poel Bronnen van verbintenissen +
HR 27/04/2007 NJ 2007, 262 Bart Smit/Intrahof Matiging boetebeding +
HvJ 04/06/2009 C-243/08 TvC/Pannon Oneerlijke bedingen in cons... +
HR 12/06/1979 NJ 1979, 362 Securicor Geen partij bij totstandkom... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 258 Kinheim/Pelders Wijziging overeenkomst +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Contractuele relatie, onger... +
Hof 22/01/2008 NJF 2008, 79 Otto overeenkomst; onderzoeksplicht +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 28/03/2008 NJ 2009, 578 Dexia vernietiging door art. 1:89 BW +
HR 15/04/1994 NJ 1995, 614 Schirmeister/De Heus (Oldti... Beantwoording zaak aan over... +
HR 14/06/2002 NJ 2002, 495 Geldnet/Kwantum Aansprakelijkheid bij hulpp... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 11/01/2002 NJ 2003, 255 Schwartz/Gnjatovic Ontbinding van een overeenk... +
HR 05/02/2010 NJ 2010, 294 Rodewijk/Bouwman Goede trouw bij bezit van e... +
HR 25/03/2011 RvdW 2011, 419 Ploum/Smeets en Geelen Tank... Termijn klachtplicht bij no... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 10/08/2012 Nj 2012, 486 Pocorni/Defam Verjaring, samenhang overee... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/04/2013 NJ 2013, 214 Lundiform/Mexx Uitleg van commerciële over... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 23/01/1998 NJ 1999, 97 Jans/Fiat Credit Nederland Verbondenheid overeenkomste... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 19/02/2010 LJN BK7671 ING Bank/Bera Holding Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 28/10/2011 LJN BQ9854 Gemeente de Ronde Venen/SNU... Opzegging duurovereenkomsten +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/04/2012 LJN BV5555 Van der Vliet & De Waal/Van... Kwalitatieve rechten & verp... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +