Van de Mosselaar/Lagero-arrest


Onderwerpen ‐ Voltooiing levering door curator; schade door waardevermindering aandelen
Artikelen ‐ Art. 35 lid 1 Fw

Feiten

Lagero Europe BV heeft alle activa (behalve het bedrijfspand) overgenomen van de curator mr. X en zet hiermee een failliete onderneming voort. Zowel Lagero als haar moedervennootschap, Van de Mosselaar BV, hebben de curator in privé aangesproken tot schadevergoeding omdat hij bij de koop geen mededeling zou hebben gedaan over een ontbonden afnamecontract. Lagero gaat tijdens het geding in hoger beroep failliet waarna Van de Mosselaar zegt zelf nog een vordering op de curator te hebben omdat: (i) zij deze vordering bij een voor het faillissement van Lagero opgemaakte akte van cessie hebben overgenomen en de curator van Lagero deze cessie heeft voltooid door deze te erkennen en er mededeling van te doen en (ii) dat zij uit eigen hoofde schadevergoeding kan vorderen omdat zijn een miljoen gulden aan aandelen in haar dochter heeft volgestort en dit niet gedaan zou hebben als zij geweten had dat het afnamecontract ontbonden was. Vordering wordt door het Hof afgewezen.

Rechtsvraag

(i)Kan de curator een cessie voltooien die al voor het faillissement is aangevangen?

(ii)Kan een vennootschap uit eigen hoofde schadevergoeding vorderen van de curator door waardevermindering van haar aandelen in haar dochter?

Overweging

M.b.t. (i): Als op de dag van faillietverklaring nog niet alle handelingen zijn verricht die nodig zijn voor levering kan de curator de levering niet voltooien ex art. 35 lid 1 Fw. Dit artikel staat er echter niet aan in de weg dat de curator zelf alle handelingen verricht voor een geldige levering. Daarvoor zou hier dan nodig geweest zijn dat de curator zelf een tot levering van deze vordering bestemde akte had opgemaakt en mededeling daarvan had gedaan aan mr. X.

M.b.t. (ii): Wat betreft de vordering tot schadevergoeding als gevolg van waardevermindering van de aandelen volgt de Hoge Raad haar eerdere arrest Poot/ABP. Er zijn geen feiten en omstandigheden gesteld die een schending opleveren van een specifieke zorgvuldigheidsnorm van curator mr. X jegens Van de Mosselaar.

Rechtsregel

(i)Art. 35 lid 1 Fw staat er niet aan in de weg dat de curator zelf alle vereiste handelingen verricht voor een geldige levering, maar de curator kan de levering niet voltooien als al voor de faillietverklaring handelingen zijn verricht.

(ii)Dit arrest geeft geen veranderingen wat betreft vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van waardevermindering van de aandelen.

Relevante artikelen

Art. 35 lid 1 Fw.

Andere relevante jurisprudentie