Commissie v. Italië-arrest


Onderwerpen ‐ Heffingen van gelijke werking
Artikelen ‐ Artikel 30 VWEU

De feiten

De Commissie verzocht in deze procedure aan het Hof van Justitie om voor recht te verklaren dat Italië handelde in strijd met artikel 30 VWEU en verder, door de importeurs van levende dieren uit andere lidstaten te belasten met de kosten van de telegrammen die de met de inspectie aan de grens belaste dierenartsen overeenkomstig de nationale wettelijke regeling aan de bevoegde binnenlandse diergeneeskundige en gezondsheidsdiensten zenden.

Rechtsvraag

Handelt Italië in strijd met artikel 30 VWEU?

Overweging

Het Hof overweegt dat de uitbreiding van het verbod op douaneheffingen met heffingen van gelijke werking de bedoeling heeft bij te dragen aan het verbod op handelsbarrières die door dergelijke heffingen ontstaan, door de efficiëntie te verhogen.
Het Hof overweegt verder dat het gebruik van de ze twee complementaire concepten aldus beoogt, binnen de intracommunautaire handel, te voorkomen dat enige geldelijke heffing opgelegd wordt op goederen die circuleren binnen de Europese Unie enkel omdat zij een grens overgaan.

Het Hof concludeert dat om een heffing een effect toe te schrijven dat gelijk is aan een douaneheffing, het belangrijk is dit effect te overwegen in het doel van het verdrag, in het bijzonder in relatie tot het vrij verkeer van goederen.

Rechtsregel

Het Hof oordeelde dat Italië inderdaad handelde in strijd met artikel 30 en volgende VWEU, immers, Een lidstaat komt de krachtens de artikelen 30 en volgende VWEU op hem rustende verplichtingen niet na, wanneer hij de importeurs van levende dieren uit andere lidstaten belast met de kosten van telegrammen die de met de inspectie aan de grens belaste dierenartsen overeenkomstig de nationale wettelijke regeling aan de bevoegde binnenlandse diergeneeskundige en gezondheidsdiensten zenden

Relevante artikelen

Artikel 30 VWEU
In- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden. Zulks geldt eveneens voor douanerechten van fiscale aard.

Andere relevante jurisprudentie