50 bomen en Europees soft law-arrest


Onderwerpen ‐ Vertrouwensbeginsel
Artikelen ‐ Vertrouwensbeginsel

Feiten

De staatssecretaris van Economische zaken heeft de vaststelling van een perceel grond opnieuw beoordeeld en de bijkomende bedrijfstoeslag opnieuw vastgesteld. Dit heeft hij zo besloten op de argumentatie dat een groot gedeelte van het perceel niet geschikt is als landbouwgrond, aangezien het te dicht bebost is. Dit kenmerk is een grond om dat beboste gedeelte aan te merken als niet subsidiabel. Aangezien de bedrijfstoeslag al ontvangen was door de eigenaar van het perceel, dient deze het teveel betaalde nu terug te betalen.

Rechtsvraag

Kan de eigenaar van het perceel zich beroepen op het vertrouwensbeginsel?

Overweging

De eigenaar van het perceel kan zich niet beroepen op de vertrouwensregel aangezien dit zou neerkomen op gevolgen die in strijd zijn met een duidelijke regel van Unierecht. De regeling die gesubsidieerde landbouwgrond vaststelt is duidelijk en precies genoeg. De eigenaar voert aan dat ook die delen die bebost zijn worden begraasd door zijn vee. Dit betoog wordt niet gevolgd. Daarnaast had de eigenaar sowieso rekening moeten houden met een gewijzigde vaststelling van de bedrijfstoeslag, al was het idealiter beter geweest indien de staatssecretaris dit eerder had gedaan.

Rechtsregel

Indien een regel van Unierecht exact en duidelijk is kan men zich niet beroepen op het vertrouwensbeginsel. De gevolgen van het wel kunnen beroepen op die vertrouwensregel zouden dusdanig zijn dat zij tegen het Unierecht ingaan.

Relevante artikelen

Vertrouwensbeginsel

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 19/06/1990 C-213/89 Factortame Voorrang Unierecht +
HvJ EU 16/06/2005 C-105/03 Pupino Beginselconforme uitleg EU-... +
HvJ EU 05/02/1963 BNB 1964, 134 Van Gend & Loos Directe werking EU-recht +
HR 09/03/1978 C-106/77 Simmenthal Voorrang Unierecht +
HvJ 12/07/1990 C-188/89 A. Foster e.a. tegen Britis... Rechtstreekse werking richt... +
ABRvS 02/03/2011 JB 2011, 99 Westland spontane vernietiging +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
Rechtb... 24/05/2006 NJF 2006, 358 Belgisch veroordelend vonnis EU recht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJ 02/10/2003 Jur. 2003, p. I... Garcia Avello Dubbele nationaliteit en fa... +
HvJ EU 13/11/1990 C-106/89 Marleasing Invloed van richtlijnen op ... +
HvJ EU 08/10/1987 80/86 Kolpinghuis Direct effect richtlijnen +
HvJ EU 26/02/1986 C 152-84 Marshall Richtlijn inzake gelijke be... +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +