Muller q.q. / Hoogheemraadschap-arrest


Onderwerpen ‐ Eigendomsverkrijging door bevrijdende verjaring na inbezitneming
Artikelen ‐ Art. 3:107 lid 1 BW jo art. 3:108 BW.

Feiten

Als rechtsvoorganger van het Hoogheemraadschap heeft de Zuidplaspolder in 1972 een perceel gekocht. Op basis van die koopovereenkomst mocht de Zuidplaspolder het perceel gaan gebruiken zodra het voor het project nodig was. Op dat moment zou dan de transportakte opgemaakt worden. Direct na de koop is het perceel in gebruik genomen, onder andere bestrating, een gemaal en omheining zijn aangelegd. Echter, de daadwerkelijke levering van het perceel heeft nooit plaatsgevonden; daarentegen is de koopprijs voor het perceel reeds in 1973 voldaan. In 1998 gaat de oorspronkelijke verkoper ertoe over om het gehele perceel te verkopen. Uiteindelijk beweert het Hoogheemraadschap in 2005 dat door onafgebroken bezit van het perceel zij door verjaring eigenaar is geworden.

Rechtsvraag

Is Hoogheemraadschap door verkrijgende verjaring eigenaar geworden?

Overweging

Het kopen van een perceel met het oog op bebouwing en daarop volgend het daadwerkelijk in gebruik nemen van het perceel met toestemming van de verkoper, gevolgd door de bebouwing zelf, duidt op het volgende: uiterlijk gezien objectieve inbezitneming. Men houdt daarbij een goed voor zichzelf (art. 3:107 lid 1 BW jo art. 3:108 BW). Indien Hoogheemraadschap slechts houder zou zijn zou dit niet te verenigen zijn met haar handelingen om een gemaal, bestrating en hekwerk aan te brengen op het perceel; dit gezien het feit dat als zij slechts houder zou zijn, dat alles via natrekking aan de daadwerkelijke eigenaar toe zou komen. Een beoogd verkrijger kan toch bezit verkrijgen door een vorm van inbezitneming. Op basis van verkrijgende verjaring kan het Hoogheemraadschap bezitter worden na verloop van twintig jaren.

Rechtsregel

Door verkrijgende verjaring kan men na verloop van tijd eigenaar worden.

Relevante artikelen

Art. 3:107 lid 1 BW jo art. 3:108 BW.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 07/12/2012 LJN BX7474 PRORAIL/RIJSWIJK WONEN Natrekking +
HR 15/11/1991 NJ 1993, 316 Depex/Curatoren van Bergel ... Natrekking +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Natrekking, ongerechtvaardi... +
HR 15/11/1991 NJ 1993, 316 Dépex/curatoren Bergel Natrekking, bestanddeelvorming +
HR 14/02/1992 NJ 1993, 623 Love-Love Natrekking, zaaksvorming +
HR 14/10/1994 NJ 1995, 447 Spaarbank Rivierenland/Gispen Bezwaring vorderingen, spec... +
HR 09/09/2011 NJ 2012, 312 Muller/Hoogheemraadschap Uitstellen van levering, ei... +
HR 18/09/1987 NJ 1988, 983 Berg/De Bary Volgorde beperkte rechten +
HR 14/07/2000 NJ 2001/685 Van de Mosselaar/Lagero Voltooiing levering door cu... +
HR 26/03/1982 NJ 1982, 615 SOS/ABN (Viskotter Leon) Cessie van een toekomstige ... +
HR 25/01/1929 NJ 1929, 616 Bierbrouwerij De fiduciaire overeenkomst +
HR 01/05/1987 NJ 1988, 852 LeasePlan Nederland/IBM Levering longa manu, bezits... +
HR 20/06/1997 NJ 1998, 362 Wagemakers q.q. / Rabobank ... Bepaalbaarheid van een stil... +
HR 05/02/2010 NJ 2010, 294 Rodewijk/Bouwman Goede trouw bij bezit van e... +
HR 23/09/1994 NJ 1996, 461 Kas Associatie/Drying Art. 3:110 BW +
HR 09/09/2011 NJ 2012, 312 Leune Bouw/Hoogheemraadsch.... Verkrijgende verjaring +
HR 09/09/2011 RvdW 2011,1065 Zuidplaspolder Verkrijgende verjaring, inb... +
HR 17/06/1994 NJ 1994, 671 Gielkens/Gielkens Bezit, houderschap, eigendo... +
HR 20/09/2002 NJ 2004, 171 Van der Wal/Duinstra Houderschap, goede trouw, r... +