Unus testis nullus testis I-arrest


Onderwerpen ‐ bewijsminima getuigenverklaring
Artikelen ‐ art. 342 lid 2 Sv

Feiten

Verdachte is veroordeeld voor het verkrachten van het slachtoffer in het ziekenhuis, dag na de bevalling van hun dochter, terwijl ze nog hechtingen van keizersnee had en een infuus. Dat was in 1995 en in 2006 nadat hun relatie al 6 jaar over was deed het slachtoffer hier aangifte van.

Rechtsvraag

Is de enkele verklaring van de verdachte voldoende om bewijs aan te nemen?

Overweging

Art. 342 lid 2 Sv. Unus testis, nullus testis. Volgens art. 342 lid 2 Sv – dat de tenlastelegging in haar geheel betreft – kan het bewijs dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van 1 getuige. Deze bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in die zin dat het de rechter verbiedt tot een bewezenverklaring te komen ingeval de door 1 getuige gedane verklaring op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal. De vraag of aan dat bewijsmininum is voldaan laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van het concrete geval. De HR kan daarom geen algemene regel geven over de toepassing van art. 342 lid 2 Sv, maar daaromtrent slechts tot op zekere hoogte duidelijkheid verschaffen door het beslissen van concrete gevallen.

In casu kan niet worden gezegd dat de tot het bewijs gebezigde verklaring van aangever onvoldoende steun vindt in het overige gebezigde bewijsmateriaal, zodat van schending van art. 342 lid 2 Sv geen sprake is. Het verband tussen die verklaring en het overige bewijsmateriaal is ook zonder nadere motivering duidelijk en, anders dan in en HR LJN BG7764, is geen sprake van een te ver verwijderd verband tussen beide.

Rechtsregel

Unus testis nullus testis-regel: bewijs kan niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van een getuige (342 lid 2 Sv). Verkrachting blijkt alleen uit de verklaring van het slachtoffer en dit is niet voldoende. De uitspraak wordt vernietigd.

Relevante artikelen

Artikel 342 Sv

Lid 2. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 06/12/1983 NJ 1984, 442 Damrak Redelijk vermoeden van schu... +
HR 20/12/1926 NJ 1927, 85 De auditu Testimonium de auditu, bewi... +
HR 30/03/2010 LJN BL2828 Telefoontap bij opzetheling bijzondere opsporingsbevoeg... +
Rechtb... 03/08/2012 LJN BX3554 Bewijsuitsluiting en vrijsp... Salduz, bewijsuitsluiting +
EHRM 17/12/1996 NJ 1997, 699 Saunders t. Verenigd Konink... Bewijs, zelfincriminatie, g... +
HR 26/01/2010 LJN BK2094 Unus testis nullus testis II bewijsminima getuigenverkla... +
HR 27/05/2014 ECLI:NL:HR:2014... Fictieve 10-jarige strafbare voorbereiding zed... +
HR 03/06/1977 NJ 1978, 601 Hollende kleurling Redelijk vermoeden van schu... +
HR 07/05/1996 NJ 1996, 687 Dev Sol Bewijs, toevoegen processtu... +
HR 13/02/2013 LJN BY5321 Aanscherping toetsingskader... vormverzuim, afgegeven mach... +
HR 14/01/1975 NJ 1975, 207 Ruimte (coffeeshop de Ruimte) "Ernstige bezwaren", (on)re... +
HR 29/09/1981 NJ 1982, 258 Plastic boodschappentasje Verdachte, cautie +
HR 19/02/2013 NJ 2013, 308 Criteria voor toepassing be... Bewijsuitsluiting ex art. 3... +
HR 11/03/2008 NJ 2008, 329 Anonieme melding en redelij... Redelijk vermoeden +
HR 02/12/2008 NJ 2009, 10 Verschenen getuige I Getuigen +
HR 19/09/1988 NJ 1989, 379 Parkeerwachter Vertrouwensbeginsel, uitlat... +
HR 12/04/1900 W 6945 Muilkorf Formeel wettelijke grondsla... +
HR 02/12/1935 NJ 1936, 250 Geweer Bevoegdheden, voortzetting ... +
HR 25/06/1996 NJ 1996, 714 Zeeuwse motorrijder art. 12 Sr, beklag inhoud d... +
HR 04/05/2004 NJ 2005, 242 Partijdigheid rechter II partijdigheid rechter +
HR 11/04/2006 NJ 2006, 393 Responsieplicht motivering +
HR 10/10/2006 LJN AX9216 uitdrukkelijk onderbouwd st... motivering +