Politiehond Deventer-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid voor dieren, tenzij-formules
Artikelen ‐ Art. 6:179 BW

De feiten

Tijdens een opstootje op de zomerkermis van Deventer heeft een politiehond een inwoner van Deventer in zijn kruis gebeten. De man vordert schadevergoeding. Duidelijk is dat de hond daarbij klager gebeten heeft op een wijze die niet is aangeleerd

Rechtsvraag

Gaat de tenzij-clausule op wanneer een dier op een niet-aangeleerde manier handelt na een gegeven bevel?

Overweging
11. “Het hof stelt vast dat de Regiopolitie, op wie ten aanzien van het beroep op de tenzij-clausule stelplicht en bewijslast rusten, niet heeft gesteld dat aansprakelijkheid voor de schade zou hebben ontbroken indien [hoofdagent] het bijten in de geslachtsdelen van [appellant] door Cento in haar macht zou hebben gehad. Gesteld noch gebleken is dat de Regiopolitie niet aansprakelijk zou zijn geweest indien Cento [appellant] op bevel van [hoofdagent] in de geslachtsdelen zou hebben gebeten, of indien Cento was aangeleerd om op het commando stellen (ook) in de geslachtsdelen van een daarvoor in aanmerking komende persoon te bijten. Het hof kan dan ook buiten beschouwing laten of het geven van een dergelijk bevel

- uitgaande van de door de Regiopolitie gestelde feiten over de toedracht van en de omstandigheden rond het bijtincident - in de hypothetische situatie onrechtmatig zou zijn geweest, mede gelet op de in dat geval bij de toetsing van dat bevel aan te leggen normen van proportionaliteit en subsidiariteit.”

Rechtsregel

Nu de hond niet is aangeleerd om in kruizen te bijten gaat de tenzij-clausule niet op, aangezien indien de politieagent de hond had bevolen in de man zijn kruis te bijten, de agent zelf aansprakelijk was geweest op grond van art. 6:162 BW.

Relevante artikelen

Artikel 6:179 BW
De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Andere relevante jurisprudentie