Jetski's-arrest


Onderwerpen ‐ Belanghebbende begrip
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Bij besluit van 18 november 1999 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het verzoek van appellanten om de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 te wijzigen, afgewezen.

Mensen die aan een water wonen dat is aangewezen als vaargebied voor snelle motorboten (en waar dientengevolge met boten, jetski’s en waterscooters harder gevaren mag worden dan 20 km per uur) komen tegen die aanwijzing op, omdat zij overlast vrezen van het lawaai dat het gevolg van die aanwijzing kan zijn.

Bij uitspraak van 15 januari 2002, verzonden op dezelfde datum, heeft de rechtbank te Maastricht (hierna: de rechtbank) het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak hebben appellanten bij brief van 26 februari 2002, bij de Raad van State ingekomen op 26 februari 2002, hoger beroep ingesteld.

Rechtsvraag

Welke belangen worden precies door een bepaalde rechtsnorm beschermd?

Overweging

De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat de minister zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat nu de wet duidelijk aangeeft welke belangen een rol mogen spelen bij de beantwoording van de vraag welke gebieden wel of niet in aanmerking komen voor reglementering voor het meewegen van andere belangen geen plaats is. In het voorliggende geval heeft het verzekeren van de veiligheid en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer tegen de achtergrond van de gevaren die snelle vaart op de rivier afhankelijk van de beschikbare ruimte met zich kan brengen centraal gestaan bij het tot stand brengen van de in geding zijnde regeling. De minister heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat bij de vaststelling van de vaargebieden voor de snelle watersport, gelet op de wettekst en het gestelde in de memorie van toelichting, met het belang van het voorkomen van geluidhinder voor omwonenden geen rekening kan en mag worden gehouden.

Het doel van de regeling op basis waarvan de aanwijzing is gedaan is echter beperkt tot bescherming van verkeersbelangen (veiligheid op het water; doorstroming).
De Scheepvaartverkeerswet beoogt namelijk uitsluitend de veiligheid van het scheepvaartverkeer te waarborgen alsmede de instandhouding en bruikbaarheid van vaarwegen. Het is een norm met een specifiek beschermingsbereik.

Rechtsregel

Normstelling o.g.v. de Scheepvaartverkeerswet beschermt omwonenden van vaarwater niet tegen geluidsoverlast door vaartuigen.

Andere relevante jurisprudentie