LeasePlan Nederland/IBM-arrest


Onderwerpen ‐ Levering longa manu, bezitsverschaffing, bescherming derdeverkrijger te goeder trouw
Artikelen ‐ Art. 3:86 & 3:115 BW

De feiten

IBM leverde onder eigendomsvoorbehoud computers aan CHCH. Vervolgens werden de computers verhuurd aan StorkData, waar ze ook geinstalleerd werden. Daarna zijn de computers weer door CHCH verkocht aan LeasePlan Nederland. De computers bleven bij StorkData staan, die nu zou gaan huren van LPN.
Het probleem ligt hem in het feit dat CHCH nooit (volledig) heeft betaald aan IBM, waardoor CHCH geen eigenaar was maar slechts (middellijk) houder. Zij was dus niet beschikkingsbevoegd om de computers te verkopen aan LPN. LPN beriep zich echter op (de voorloper van) artikel 3:86 BW (goede trouw derde-verkrijger).

Rechtsvraag

Kan een houder (in casu CHCH) buiten de eigenaar (IBM) om door traditio longa manu het bezit verschaffen (aan LPN)?

Overweging

HR: “De houder van een roerende zaak die haar heeft verkocht, kan immers aan zijn koper het bezit van die zaak verschaffen door een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling wanneer een derde die zaak voor hem hield, en haar na die verklaring voor de verkrijger houdt, mits die derde de overdracht heeft erkend, dan wel de houder of diens koper deze overdracht aan de derde heeft medegedeeld.”

Rechtsregel

De levering longa manu heeft met het oog op bescherming voor de derde-verkrijger evenveel kracht als de directe bezitsverschaffing.

Relevante artikelen

Artikel 3:86 lid 1 BW
Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig artikel 90, 91 of 93 van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of order geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is.

Artikel 3:115 sub c BW
Voor de overdracht van het bezit is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende: c). wanneer een derde voor de vervreemder de zaak hield, en haar na de overdracht voor de ontvanger houdt. In dit geval gaat het bezit niet over voordat de derde de overdracht heeft erkend, dan wel de vervreemder of de verkrijger de overdracht aan hem heeft medegedeeld.

Andere relevante jurisprudentie