APV Nuth-arrest


Onderwerpen ‐ Beperking grondrecht
Artikelen ‐ Artikel 7 Gw

De feiten

In casu gaat het om een APV bepaling van de gemeente Nuth die een verbod inhield, geldend voor alle (openbare) straten en wegen, om gedrukte stukken aan te bieden ‘behalve op dinsdag en woensdag voormiddag van 9 tot 11 uur.

Rechtsvraag

Is de beperking van art. 7 GW in de APV bepaling rechtsgeldig?

Overweging

De Hoge Raad overweeg: ‘dat bij het grondrecht om gedachten en gevoelens neer te leggen in drukwerk tevens erkend is het recht om dezelve in het openbaar aan het publiek bekend te maken door den inhoud van het gedrukte te verspreiden en dit verspreidingsrecht o.m. wordt uitgeoefend door het verspreidingsmiddel dat in het om niet aanbieden van drukwerk is gelegen;
dat het recht tot gebruik van dit middel wel door den gemeenteraad of, bij delegatie door B. en W. kan worden onderworpen aan voorschriften in het belang der openbare orde, door het gebruik op bepaalde plaatsen of op bepaalde tijden te ontzeggen, doch die beperkingen van dat middel nooit zover mogen gaan dat zij neerkomen op een in het algemeen verbieden;
dat dit gevolg echter in het leven wordt geroepen door de APV bepaling, hetwelk door als plaats en tijd voor de werking van het in het verordeningsvoorschrift vervat verbod aan te wijzen alle straten en wegen in de gemeente en alle tijden, met uitzondering slechts van een tweetal ochtenduren op twee dagen in de eerste helft der week, van bedoeld verspreidingsmiddel geen gebruik van enige betekenis overlaat. De APV bepaling betreffende het verbod mist dus verbindende kracht.

Rechtsregel

Beperking van art. 7 GW is toegestaan, mits de beperking gebruik van enige betekenis overlaat.

Relevante artikelen

Artikel 7 Grondwet
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
EHRM 06/05/2003 AB 2003, 211 Betuwelijn (Kleyn ea tegen ... Onpartijdigheid, dubbelrol ... +
HR 10/11/1992 NJ 1993, 197 APV Den Bosch Beperking vrijheid van meni... +
HR 15/04/1994 NJ 1994, 608 Valkenhorst Beperking van het recht om ... +
EHRM 10/11/2005 44774/98 Leyla Sahin tegen Turkije Vrijheid van godsdienst +
HR 28/11/1950 NJ 1951, 117 APV Tilburg Beperking openbarings- en v... +
EHRM 28/09/1995 NJ 1995, 667 Procola Onpartijdigheid, Raad van S... +
HR 26/04/1996 NJ 1996, 728 Rasti Rostelli Privaatrechtelijk handelen ... +
EHRM 13/02/2002 EHRC 2003/28 Refah Partisi Vrijheid van vereniging, de... +
HR 30/03/1984 NJ 1985, 350 Turkse werkneemster (Suiker... Vrijheid van godsdienst, ho... +
KB 05/06/1986 Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo Grondrechten +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times Beperking grondrechten +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
EHRM 21/06/1988 NJ 1991, 641 Ärzte für das Leben Vrijheid van vereniging, po... +
EHRM 26/02/2002 28525/95 Unabhangige Initiative Info... Vrijheid van meningsuiting +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times t. UK Vrijheid van meningsuiting,... +
HR 12/12/2003 AB 2004, 93 Aidstest II Horizontale werking grondre... +
EHRM 11/07/2002 28957/95 Christine Goodwin t. Vereni... Private life, margin of app... +
EHRM 28/10/1998 23452/94 Osman t. Verenigd Koninkrijk Positieve verplichtingen +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 NS/FNV (Spoorwegstaking) Een ieder verbindende bepal... +
HR 13/03/1960 BNB 1960/222 AOW gewetensbezwaren Vrijheid van godsdienst, be... +
EHRM 07/12/1976 5493/72 Handyside t. Verenigd Konin... Vrijheid van meningsuiting +
HR 18/06/1993 NJ 1994, 347 Verplichte aidstest Horizontale werking grondre... +