Betuwelijn (Kleyn ea tegen Nederland)-arrest


Onderwerpen ‐ Onpartijdigheid, dubbelrol Raad van State
Artikelen ‐ Artikel 6 EVRM

De feiten

Kleyn e.a. hebben een aanklacht dat de Nederlandse Staat hun bezwaren niet onpartijdig had aangehoord. Mr. R. Cleton had namelijk geoordeeld over de Tracéwet en later bij de afdeling bestuursrechtspraak had hij tevens geoordeeld over het Tracébesluit Betuweroute. Uit deze casus blijken opnieuw (zie ook: arrest Procola) de complicaties binnen de dubbelrol van de Nederlandse Raad van State.

Rechtsvraag

Is hier sprake van partijdigheid aangezien Mr. C. Cleton over zowel de Tracéwet als het Tracébesluit oordeelt?

Overweging

De Hoge Raad oordeelt dat hier geen sprake is van partijdigheid. Naar aanleiding van het Procola arrest was het beleid van de Nederlandse Raad van State al aangepast en was het niet mogelijk dat een rechter tweemaal over dezelfde zaak moest oordelen. In casu is dit ook niet wat er gebeurt. Ondanks dat het onderwerp overlapt, werden er binnen de Tracéwet en het Tracébesluit andere vragen gesteld. Kleyn verliest zijn zaak omdat de vrees omtrent de onpartijdigheid en onafhankelijkheid niet gerechtvaardigd was.

Rechtsregel

Binnen de Raad van State mag er door de gecombineerde adviserende en rechtsprekende functie geen strijd met art. 6 EVRM ontstaan. Belangenverstrengeling is niet toegestaan en daarom mag een bepaalde rechter niet tweemaal naar dezelfde zaak kijken. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State oordeelt verder dat indien je als burger twijfelt aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter, je dit kenbaar kunt maken en dat de Raad van State dan een andere rechter aanstelt.

Relevante artikelen

Art. 6 EVRM

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 17/03/1953 NJ 1953, 389 APV Nuth Beperking grondrecht +
HR 10/11/1992 NJ 1993, 197 APV Den Bosch Beperking vrijheid van meni... +
HR 15/04/1994 NJ 1994, 608 Valkenhorst Beperking van het recht om ... +
EHRM 10/11/2005 44774/98 Leyla Sahin tegen Turkije Vrijheid van godsdienst +
HR 28/11/1950 NJ 1951, 117 APV Tilburg Beperking openbarings- en v... +
EHRM 28/09/1995 NJ 1995, 667 Procola Onpartijdigheid, Raad van S... +
HR 26/04/1996 NJ 1996, 728 Rasti Rostelli Privaatrechtelijk handelen ... +
EHRM 13/02/2002 EHRC 2003/28 Refah Partisi Vrijheid van vereniging, de... +
HR 30/03/1984 NJ 1985, 350 Turkse werkneemster (Suiker... Vrijheid van godsdienst, ho... +
KB 05/06/1986 Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo Grondrechten +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times Beperking grondrechten +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
EHRM 21/06/1988 NJ 1991, 641 Ärzte für das Leben Vrijheid van vereniging, po... +
EHRM 26/02/2002 28525/95 Unabhangige Initiative Info... Vrijheid van meningsuiting +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times t. UK Vrijheid van meningsuiting,... +
HR 12/12/2003 AB 2004, 93 Aidstest II Horizontale werking grondre... +
EHRM 11/07/2002 28957/95 Christine Goodwin t. Vereni... Private life, margin of app... +
EHRM 28/10/1998 23452/94 Osman t. Verenigd Koninkrijk Positieve verplichtingen +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 NS/FNV (Spoorwegstaking) Een ieder verbindende bepal... +
HR 13/03/1960 BNB 1960/222 AOW gewetensbezwaren Vrijheid van godsdienst, be... +
EHRM 07/12/1976 5493/72 Handyside t. Verenigd Konin... Vrijheid van meningsuiting +
HR 18/06/1993 NJ 1994, 347 Verplichte aidstest Horizontale werking grondre... +