Changoe-arrest


Onderwerpen ‐ Bevoegdheid burgerlijke rechter
Artikelen ‐ Artikel 112 Gw en arttikel 2 wet RO

De feiten

Changoe wordt ontslagen en gaat hiertegen in beroep. In beroep wordt zijn ontslag ingetrokken maar zijn verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Rechtsvraag

Is de civiele rechter bevoegd tot behandeling van de schadevergoedingsvordering van Changoe? En is hij ontvankelijk?

Overweging

De Hoge Raad oordeelt dat de civiele rechter bevoegd is van de schadevergoedingsvordering kennis te nemen maar dat Changoe niet ontvankelijk is. In theorie zou de civiele rechter de schadevergoedingsvordering wel kunnen beoordelen, maar Changoe had deze vordering ook nog bij de administratieve rechter kunnen aanvechten. Omdat de administratieve rechter dus nog rechtsbescherming biedt is de civiele rechter wel bevoegd maar niet ontvankelijk. Er moet hier opgelet worden dat er geen sprake is van formele rechtskracht. Dit houdt in dat als Changoe vergeet of weigert van een rechtsgang gebruik te maken die nog wel open staat (beroep of bezwaar), dat het besluit dan onaantastbaar wordt en niet meer aangevochten kan worden bij de civiele rechter.

Rechtsregel

Ook al is de civiele rechter ook bevoegd bij een administratieve rechtsgang, hij moet toch de eiser niet ontvankelijk verklaren. Dit geldt alleen in het geval waarin de administratieve rechter genoeg rechtsbescherming biedt.

Relevante artikelen

Art. 112 Grondwet, art. 2 wet RO

Andere relevante jurisprudentie