Oerlemans/Driessen-arrest


Onderwerpen ‐ Tekortkoming producten
Artikelen ‐ Artikel 6:75 BW en artikel 6:74 BW

De feiten

Driessen exploiteert een rozenkwekerij. Als meststof gebruikt hij ondermeer een product genaamd BioFer, wat onder meer verkocht wordt door Oerlemans. Er ontstaat schade aan de rozen nadat Driessen een vat BioFer in gebruik had genomen dat verontreinigd bleek te zijn. Driessen heeft Oerlemans aansprakelijk gesteld voor zijn schade op de grond dat het vat BioFer een herbicide bevat.

Rechtsvraag

Is non-conformiteit van een industrieel vervaarigde zaak voor risico van de verkoper?

Overweging

De rechtbank heeft de vordering van Driessen afgewezen. Het Hof veroordeeld Oerlemans tot vergoeding van schade, door Driessen geleden als gevolg van de levering door Oerlemans.
De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat er sprake was van een tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW) omdat het BioFer door de verontreiniging niet aan de overeenkomst beantwoorde. De tekortkoming verplicht tot schadevergoeding tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. In dit geval moet er van uitworden gegaan dat de tekortkoming Oerlemans niet kan worden toegerekend. Kan de tekortkoming aan Oerlemans worden toegerekend aan de hand van de in het verkeer geldende opvattingen (art. 6:75 BW)?
De verkeersopvattingen brengen mee dat in een geval als onderhavige een tekortkoming bestaande in een gebrek van een verkocht product in beginsel voor rekening van de verkoper komt, ook als deze het gebrek kende noch behoorde te kennen. Dit zal slechts anders kunnen zijn in geval van bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden zullen niet snel mogen worden aangenomen.

Rechtsregel

De verkeersopvattingen brengen mee dat in een geval als onderhavige een tekortkoming bestaande in een gebrek van een verkocht product in beginsel voor rekening van de verkoper komt, ook als deze het gebrek kende noch behoorde te kennen. Dit zal slechts anders kunnen zijn in geval van bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden zullen niet snel mogen worden aangenomen.

Relevante artikelen

Art. 6:74 BW
Lid 1: Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
Lid 2: Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

Art. 6:75 BW
Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 07/04/2006 RvdW 2006, 377 Betonstaf/Ballast Nedam Toerekenbare tekortkoming i... +
HR 22/06/2007 NJ 2007, 343 Fisser/Tycho Tekortkoming, ontbinding ov... +
HR 21/05/1976 NJ 1977, 73 Oosterhuis/Unigro Tekortkoming, onmogelijkhei... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 24/10/1997 NJ 1998, 69 Spruijt/Tigchelaar Autoverhuur Overmacht, in het verkeer g... +
HR 14/06/2002 NJ 2002, 495 Geldnet/Kwantum Aansprakelijkheid bij hulpp... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 06/10/2000 NJ 2000, 691 Verzicht/Rowi Verzuim zonder ingebrekeste... +
HR 25/03/2011 RvdW 2011, 419 Ploum/Smeets en Geelen Tank... Termijn klachtplicht bij no... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 10/08/2012 Nj 2012, 486 Pocorni/Defam Verjaring, samenhang overee... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 23/01/1998 NJ 1999, 97 Jans/Fiat Credit Nederland Verbondenheid overeenkomste... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +