Zengerle/Blezer (De gedreven kuddekoe)-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid voor dieren, eigen gedraging
Artikelen ‐ Artikel 6:179 BW

De feiten

Zengerle komt met zijn auto in botsing met een koe die door Blezer in een kudde naar een weiland werd geleid, waardoor zijn auto beschadigd raakt. Zengerle stelt Blezer aansprakelijk voor de schade aan zijn auto op grond van 6:179 BW.

Rechtsvraag

Is Blezer aansprakelijk voor de schade aan de auto op grond van 6:179 BW?

Overweging

De Hoge Raad overwoog dat er voor toepassing van art. 6:179 BW sprake moet zijn van een eigen gedraging van het dier. In casu is hier geen sprake van omdat de koe in een kudde naar een weiland werd geleid, er was derhalve geen sprake van een eigen gedraging van de koe. Een beroep op onrechtmatige daad kan ook niet slagen, omdat Zengerle niet heeft aangetoond dat Blezer schuld had aan de gedraging van de koe.

Rechtsregel

Art. 6:179 BW is enkel van toepassing indien het om een eigen gedraging van het dier gaat.

Relevante artikelen

Art. 6:179 BW:
De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Andere relevante jurisprudentie