Wrongful Birth-arrest


Onderwerpen ‐ Medische fout, wanprestatie, schadevergoeding
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Nadat een arts een vrouw heeft geopereerd vergeet hij om haar spiraaltje terug te plaatsen. De vrouw was hier niet van op de hoogte en werd, nadat zij seksueel contact met haar man heeft gehad, zwanger. De vrouw en de man hadden er grotendeels vanwege hun financiële situatie, voor gekozen om geen kinderen te nemen. De vrouw spreekt de arts derhalve aan tot een vergoeding van de opvoedkosten van het kind, smartengeld en gederfde inkomsten, omdat zij wegens de geboorte van het kind niet meer heeft kunnen werken.

Rechtsvraag

Dient de arts deze vergoeding te betalen?

Overweging

De Hoge Raad overwoog dat de arts de opvoedkosten voor het kind geheel moest vergoeden. Er was namelijk sprake van een medische fout en voor toerekening is het voldoende dat er een risico is geschapen wat vervolgens verwezenlijkt is. Wat de gederfde inkomsten betreft overwoog de Hoge Raad dat om te bepalen of de vrouw recht had op vergoeding van haar gederfde inkomsten, er moest worden gekeken of de keuze van de vrouw om tijdelijk niet te gaan werken in de gegeven omstandigheden als redelijk beschouwd kan worden. Hierbij moet aan de ene kant in acht worden genomen dat de vrouw het recht heeft om haar leven zo in te delen als zij wil en aan de andere kant dat zij haar schade zoveel mogelijk dient te beperken. Wat het smartengeld betreft oordeelt de Hoge Raad dat er weliswaar sprake is van een onbehagen, maar dat dit geen psychisch letsel heeft veroorzaakt derhalve heeft de vrouw geen recht op smartengeld.

Rechtsregel

Dit is een arrest over de problematiek rondom wrongful birth.

Andere relevante jurisprudentie