ING Bank/Bera Holding-arrest


Onderwerpen ‐ Onbevoegde vertegenwoordiging, schijn van volmachtverlening, gerechtvaardigd vertrouwen
Artikelen ‐ Artikel 3:61 BW

De feiten

Bera Holding is een in Suriname gevestigd bedrijf wat is opgericht door twee personen, A en B. A is als enige bevoegd om Bera Holding te vertegenwoordigen en hij houdt tevens alle aandelen in Bera Holding. A opent in 2003 bij een ING een bankrekening, waar een depositorekening aan gekoppeld werd, enkel A was bevoegd om over deze rekening te beschikken. De bankafschriften werden echter naar B verzonden. In opdracht van B heeft ING een aantal bedragen, met een totaal van 210 000 euro, aan vennootschappen van B overgemaakt. A heeft naar aanleiding van deze overboekingen naar ING gebeld om aan te geven dat er iets mis moet zijn gegaan. Een medewerkster van ING gaf te kennen dat zij B als vertegenwoordiger van Bera Holding zag. Nadat ING een onderzoek had uitgevoerd, kwam ING er achter dat enkel A bevoegd was om over de rekening te beschikken. A vordert een verklaring voor recht dat ING in strijd met de tussen hun bestaande overeenkomst heeft gehandeld doordat zij de bedragen met een totaal van 210 000 euro naar vennootschappen van B heeft overgemaakt, terwijl B hier niet toe bevoegd was. ING stelt dat Bera Holding de schijn heeft gewekt dat B bevoegd was om haar te vertegenwoordigen.

Rechtsregel

Heeft ING in strijd met de tussen A en ING bestaande overeenkomst gehandeld?

Overweging

"(...) Bij de beoordeling van de door ING aangevoerde stellingen moet uitgangspunt zijn dat voor toerekening van schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde ook plaats kan zijn ingeval ING gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening aan [betrokkene 2] op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van Bera Holding komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.

Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting als het dit uitgangspunt heeft miskend en bij zijn oordeel is uitgegaan van een te strenge maatstaf door, zoals hiervoor in 3.3 onder (a) vermeld, slechts onder "zeer bijzondere omstandigheden" een beroep op schijn van volmachtverlening toelaatbaar te oordelen. Mocht het hof wel van een juiste rechtsopvatting zijn uitgegaan, dan heeft het zijn verwerping van het primaire verweer van ING ontoereikend gemotiveerd (...)."

Rechtsregel

Uit dit arrest volgt dat de schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde kan worden toegerekend, indien men op grond van feiten en omstandigheden gerechtvaardigd op de volmachtverlening heeft vertrouwd.

Relevante artikelen

Art. 3:61 lid 2 BW:
Is een rechtshandeling in naam van een ander verricht, dan kan tegen de wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 07/03/1969 NJ 1969, 249 Gegaste Uien Gebondenheid aan de overeen... +
HR 10/04/1981 NJ 1981, 532 Hofland/Hennis Aanbod en aanvaarding, adve... +
HR 11/12/1959 NJ 1960, 230 Eelman/Hin Totstandkoming overeenkomst... +
HR 12/09/1989 NJ 1987, 267 Westhoff/Spronsen Ontslagneming, onderzoekspl... +
HR 30/01/1959 NJ 1959, 548 Quint/Te Poel Bronnen van verbintenissen +
HR 27/04/2007 NJ 2007, 262 Bart Smit/Intrahof Matiging boetebeding +
HvJ 04/06/2009 C-243/08 TvC/Pannon Oneerlijke bedingen in cons... +
HR 12/06/1979 NJ 1979, 362 Securicor Geen partij bij totstandkom... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 258 Kinheim/Pelders Wijziging overeenkomst +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Contractuele relatie, onger... +
Hof 22/01/2008 NJF 2008, 79 Otto overeenkomst; onderzoeksplicht +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 02/12/2011 NJ 2011/574 Linthorst/Echoput Gelding van algemene voorwa... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 21/02/2003 NJ 2004, 567 Weever Stous/Stichting Park... verbintenissenrecht, koopov... +
HR 28/03/2008 NJ 2009, 578 Dexia vernietiging door art. 1:89 BW +
HR 15/04/1994 NJ 1995, 614 Schirmeister/De Heus (Oldti... Beantwoording zaak aan over... +
HR 14/06/2002 NJ 2002, 495 Geldnet/Kwantum Aansprakelijkheid bij hulpp... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 11/01/2002 NJ 2003, 255 Schwartz/Gnjatovic Ontbinding van een overeenk... +
HR 05/02/2010 NJ 2010, 294 Rodewijk/Bouwman Goede trouw bij bezit van e... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 25/03/2011 RvdW 2011, 419 Ploum/Smeets en Geelen Tank... Termijn klachtplicht bij no... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 10/08/2012 Nj 2012, 486 Pocorni/Defam Verjaring, samenhang overee... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/04/2013 NJ 2013, 214 Lundiform/Mexx Uitleg van commerciële over... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 23/01/1998 NJ 1999, 97 Jans/Fiat Credit Nederland Verbondenheid overeenkomste... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 28/10/2011 LJN BQ9854 Gemeente de Ronde Venen/SNU... Opzegging duurovereenkomsten +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/04/2012 LJN BV5555 Van der Vliet & De Waal/Van... Kwalitatieve rechten & verp... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +
HR 06/05/1926 NJ 1926, 721 Vas Dias/Salters Onbevoegde vertegenwoordiging +
HR 11/03/1977 NJ 1977, 521 Kribbebijter Vertegenwoordiging, ontbind... +
HR 01/03/1968 NJ 1968, 246 Moluksche Evangelische Kerk... Volmacht, schijn van verteg... +
HR 27/11/1992 NJ 1993, 287 Felix/Aruba Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 03/02/1984 NJ 1984, 386 Cafe 't Brouwertje (Damen/G... Vertegenwoordiging +
HR 09/10/1998 NJ 1999, 581 Hartman/Bakker Schijn van vertegenwoordigi... +
HR 12/01/2001 NJ 2001, 157 Kuijpers/Wijnveen Schijn van volmacht +
HR 11/03/2011 RvdW 2011, 362 Fraude hypotheekadviseur vertegenwoordiging, schijn ... +
HR 26/06/1981 NJ 1982, 1 Van Willigen Vuren Vertegenwoordiging +
HR 26/10/2003 RvdW 2003, 152 Regiopolitie/Hovax Volmacht +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 454 Wisman/Trijber Vertegenwoordiging, vergoed... +