Leger des Heils-arrest


Onderwerpen ‐ Besluit in de zin van de Awb
Artikelen ‐ Artikel 1:3 lid 1 Awb

De feiten

In casu vindt er intrekking van een last onder dwangsom plaats welke aan appellante (Leger des Heils) was opgelegd met betrekking tot het gebruik van geluidversterking tijdens een kerkdienst.

In het bestreden besluit heeft het bestuursorgaan zijn visie gegeven op de gevolgen van rechtsregels voor een bepaalde situatie.

Rechtsvraag

Kan een bestuurlijk rechtsoordeel als een besluit in de zin van art. 1:3 Awb worden aangemerkt?

Overweging

In dit geval waarin het bestuursorgaan (College van B&W) appellante (Leger des Heils) heeft geïnformeerd welke geluidsnormen die volgens hem op de activiteiten van Leger des Heils van toepassing zijn, is het voor het appellante niet onevenredig bezwarend om een geschil over de interpretatie van deze bepalingen aan de orde te stellen wanneer het mocht komen tot een handhavingsbesluit.

De enkele onzekerheid of een bepaalde activiteit mag worden voortgezet maakt het afwachten van een handhavingsbesluit nog niet tot een onevenredig bezwarende weg.
De Afdeling is onbevoegd om van het beroep kennis te nemen.

Rechtsregel

Het door een bestuursorgaan opschrijven van zijn visie op de gevolgen van rechtsregels voor een bepaalde situatie (een bestuurlijk rechtsoordeel) roept op zichzelf geen rechtsgevolg in het leven en houdt dus geen rechtshandeling in. Daarom is zo’n bestuurlijk rechtsoordeel in de regel geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.

In uitzonderingsituaties moet echter een bestuurlijk rechtsoordeel, ondanks het ontbreken van een rechtsgevolg, als besluit worden aangemerkt. Daarvoor is in ieder geval vereist dat het voor de betrokkenen onevenredig bezwarend is om het geschil over de interpretatie van de rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwerkelijk besluit, met name betreffende handhaving of vergunningverlening, bij de bestuursrechter aan de orde te stellen.

Relevante artikelen

Art. 1:3 Awb
1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuurs­orgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Andere relevante jurisprudentie