Kopje onder (Vrijwillige terugtred Eemskanaal)-arrest


Onderwerpen ‐ Vrijwillige terugtred bij voltooide poging, beletten intreden gevolg
Artikelen ‐ Artikel 46b SR

De feiten

De verdachte sprong met zijn vijf maanden oude zoontje op zijn arm in het Eemskanaal en klom er vervolgens weer met de baby uit. De verdachte besloot om naar het ziekenhuis in Groningen te rijden omdat de baby nat en koud was. Hij werd onderweg echter aangehouden door agenten die in de auto de baby, gewikkeld in een deken, aantroffen. De verdachte verklaart aan de politie dat hij en de baby wel kopje onder gingen, maar dat het ondiep was waardoor hij gewoon kon staan. Door de kou kwam hij weer goed bij en realiseerde hij zich dat hij niet goed bezig was. De verdachte wordt vervolgd voor poging tot moord.

Rechtsvraag

Is vrijwillige terugtred bij een voltooide poging mogelijk?

Overweging

De rechtbank veroordeelde de verdachte, maar in hoger beroep werd hij van alle rechtsvervolging ontslagen omdat volgens het hof niet kon worden uitgesloten dat er sprake was van vrijwillige terugtred. De Hoge Raad stelt dat het er niet om gaat of een verdachte vrijwillig is teruggetreden voordat er sprake was van een strafbare poging, maar of hij vrijwillig is teruggetreden voordat het misdrijf voltooid was. Het is dus mogelijk om vrijwillig terug te treden bij een voltooide poging. In casu waren er echter ook van buiten komende factoren, zoals het koude water en het ondiepe water, die tot de vrijwillige terugtred hebben geleidt. De Hoge Raad oordeelde dat dergelijke van buiten komende factoren een vrijwillige terugtred niet in de weg staan, indien de verdachte zodanig heeft opgetreden dat dit naar aard en tijdstip geschikt was om het intreden van het gevolg te beletten. In casu was er dus sprake van vrijwillige terugtred omdat de verdachte met de baby uit het water klom, de baby in een deken wikkelde en naar het ziekenhuis reed. Dit optreden van de verdachte was naar aard en tijstip geschikt om het intreden van het gevolg te beletten. De Hoge Raad verwerpt derhalve het cassatieberoep.

Rechtsregel

Van buiten komende factoren, die er aan hebben bijgedragen dat het misdrijf niet is voltooid, behoeven de vrijwillige terugtred niet in de weg te staan indien de verdachte zodanig heeft opgetreden dat dit naar aard en tijdstip geschikt was om het intreden van het gevolg te beletten.

Relevante artikelen

Art. 46b Sr
Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.

Andere relevante jurisprudentie