Pikmeer I-arrest


Onderwerpen ‐ Strafrechtelijke immuniteit gemeente en provincie
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Een gemeente had opdracht gegeven tot het uitbaggeren van een stuk vaarwater in Friesland. De verontreinigde waterbodem werd in het Pikmeer gestort, deze illegale lozing bespaarde de gemeente veel geld. De gemeenteambtenaar die opdracht had gegeven tot de lozing werd vervolgd.

Rechtsvraag

Kan de ambtenaar in de uitoefening van zijn functie strafrechtelijk worden vervolgd?

Overweging

De ambtenaar werd door de rechtbank het het hof veroordeeld. De Hoge Raad stelde echter dat de ambtenaar in het kader van zijn functie in het algemeen belang handelde en derhalve niet strafrechtelijk vervolgd kon worden. Voorts stelde de Hoge Raad dat de controle van de overheid niet bij rechter, maar bij andere aangewezen instanties dient te liggen. De Hoge Raad vernietigde derhalve het arrest van het hof.

Rechtsregel

In dit arrest werd bepaald dat gemeentes en provincies niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden indien zij een strafbaar feit plegen bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Gemeentes en provincies hadden vanaf nu dus dezelfde strafrechtelijke immuniteit als de centrale overheid

Andere relevante jurisprudentie