Plas/Valburg-arrest


Onderwerpen ‐ Precontractuele fase, afbreken onderhandelingen, schadevergoeding
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

De gemeente Valburg is van plan om een overdekt zwembad aan te laten leggen en vraagt daarom de offertes van vier verschillende aannemers aan. Plas BV was de goedkoopste aannemer en werd daarom door de gemeente verzocht om verschillende personen te raadplegen over de bouw van het zwembad. Voor het raadplegen van deze personen heeft Plas BV onkosten gemaakt. Een andere aannemeer die zich veel later bij de gemeente als 'kandidaat' heeft aangemeld is 150 000 gulden goedkoper dan Plas BV. Derhalve geeft de gemeente de opdracht aan deze nieuwe aannemer in plaats van aan Plas BV. Plas BV stelt dat zij onkosten heeft gemaakt en gederfde winst heeft opgelopen, derhalve vordert zij een vergoeding van de gemeente Valburg.

Rechtsvraag

Dient de gemeente de schadevergoeding aan Plas te betalen en dient ook de gederfde winst onder de schadevergoeding te worden gerekend?

Overweging

De rechtbank wijst de vordering van Plas BV toe, waarna het hof de vordering afwijst. De Hoge Raad stelt dat het afbreken van onderhandelingen over een overeenkomst in bepaalde gevallen als in strijd met de goede trouw moeten worden geacht. Dit is het geval indien de onderhandelingen al in een ver stadium zijn en indien partijen over en weer mochten vertrouwen dat uit deze onderhandelingen een contract zou voortvloeien. In een dergelijke situatie is plaats voor het toekennen van een vergoeding voor gederfde winst. Bij deze overweging stelt de Hoge Raad dat er drie verschillende stadia, wat kosten betreft, zijn. Het eerste stadium omvat de kosten die zijn gemaakt bij de eerste onderhandelingen. Het tweede stadium omvat de kosten die worden gemaakt na het tijdstip waarop de opdrachtgever zich niet meer kan terugtrekken uit de onderhandelingen. Het derde stadium omvat de gederfde winst. De Hoge Raad oordeelde dat in casu de onderhandelingen al bij het derde stadium waren aangekomen, derhalve dient de gemeente de gemaakte kosten alsmede de gederfde winst te vergoeden

Rechtsregel

Indien de onderhandelingen door een partij worden afgebroken, dient de vraag of er een schadevergoeding aan de andere partij moet worden betaald, te worden beantwoord aan de hand van het stadium waar de onderhandelingen in verkeerden en of partijen over en weer mochten vertrouwen dat uit deze onderhandelingen een contract zou voortvloeien.

Andere relevante jurisprudentie