Leffers/Staat (Varkensmester Leffers)-arrest


Onderwerpen ‐ Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen
Artikelen ‐ Artikel 6:168 BW

De feiten

Wegens het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest wordt een regeling, waarin het verboden wordt om voedsel- en slachtafval voor varkensvoedsel te gebruiken, onmiddellijk van kracht. Leffers, die zijn varkens dit voedsel geeft, kan het financieel niet redden om op ander voedsel over te stappen waardoor zijn bedrijf failliet gaat. Leffers stelt de overheid aansprakelijk voor het failliet gaan van zijn bedrijf wegens de regeling en vordert een schadevergoeding.

Rechtsvraag

Is de uitvaardiging van de regeling als een onrechtmatige daad van de overheid te beschouwen?

Overweging

De Hoge Raad stelt dat het uitvaardigen van de regeling zwaarwegende maatschappelijke belangen diende, het uitvaardigen van de regeling is derhalve niet als een onrechtmatige daad van de overheid te beschouwen. De Hoge Raad stelt dat Leffers echter wel onevenredig hard wordt getroffen door de regeling en derhalve dient hij een schadevergoeding te krijgen voor de geleden schade. De onrechtmatigheid zit hem dus in het feit dat er in de regeling geen financiële tegemoetkoming is opgenomen. In casu gaat het dus om een schadevergoeding wegens rechtmatig overheidshandelen.

Rechtsregel

Bij rechtmatig overheidshandelen kan een recht op schadevergoeding ontstaan indien iemand onevenredig hard door het handelen wordt getroffen.

Relevante artikelen

Art. 6:168 BW:
Lid 1: De rechter kan een vordering, strekkende tot verbod van een onrechtmatige gedraging, afwijzen op de grond dat deze gedraging op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden geduld. De benadeelde behoudt zijn recht op vergoeding van de schade overeenkomstig de onderhavige titel.

Andere relevante jurisprudentie