Bunde/Erckens (Misverstand)-arrest


Onderwerpen ‐ Uitleg van de overeenkomst, misverstand
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

De gemeente Bunde koopt het bedrijf van Erckens op, omdat zij hier een nieuwe woonwijk willen gaan bouwen, zij geven hem hier ook een bedrijfsschadevergoeding voor. In de koopovereenkomst wordt afgesproken dat de gemeente de belastingschade op zich zal nemen. Hier treedt echter een misverstand op. De gemeente en Erckens houden er beide een andere opvatting op na. Erckens meent dat er onder de belastingschade twee dingen vallen, namelijk het bedrag aan belasting wat hij extra moet betalen omdat hij zijn bedrijf eerder stopt en de inkomstenbelasting die hij over de bedrijfsschadevergoeding moet betalen. De inkomstenbelasting bedraagt 50 840 gulden. De gemeente meent echter dat onder de belastingschade enkel het extra belasting bedrag valt.

Rechtsvraag

Moet de gemeente de inkomstenbelasting ook betalen?

Overweging

De Hoge Raad geeft in haar overweging een algemeen criterium om vast te stellen of er een overeenkomst tot stand is gekomen, indien er een misverstand is opgetreden. Zij stelt dat indien partijen in hun overeenkomst een uitdrukking opnemen, die zij beide verschillend interpreteren, er moet worden gekeken naar wat beide partijen over en weer hebben verklaard en welke zin zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid. De zin die zij hieruit hebben afgeleid mochten zij in de gegeven omstandigheden hier redelijkerwijs aan toekennen. Na dit algemeen criterium geeft de Hoge Raad nog vier criteria die hier een rol bij kunnen spelen. Ten eerste kan er worden gekeken welke betekenis meer voor de hand lag. Ten tweede kan er worden gekeken of de uitdrukking een vaststaande technische betekenis heeft, en zo ja of de partij die niet van deze betekenis is uitgegaan, deze betekenis wel kende. Ten derde kan er worden gekeken of een partij zich heeft laten bijstaan door deskundige bijstand en de andere partij hierover heeft ingelicht Ten vierde kan er worden gekeken of de betekenis die een van de partijen aan de uitdrukking toekende zou leiden tot een resultaat dat niet goed zou rijmen met wat de overeenkomst probeerde te beogen. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat de gemeente de inkomstenbelasting niet hoeft te betalen.

Rechtsregel

In dit arrest wordt een uitleg gegeven over hoe een dergelijk misverstand in een overeenkomst opgelost dient te worden. Het algemene criterium is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden en wat zij over en weer hebben verklaard. De overige vier criteria die de Hoge Raad formuleert kunnen een rol spelen bij de oplossing van een conflict.

Andere relevante jurisprudentie