Sint Willibrord/V-arrest


Onderwerpen ‐ Onrechtmatige daad, causaal verband, toerekening
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

In het psychiatrisch centrum Sint Willibrord is een patiënt op vrijwillige basis opgenomen. In de nacht voor de dag dat hij zou worden ontslagen verblijft hij buiten het psychiatrisch centrum in een hotel. Na telefonisch contact met de dienstdoende verpleegkundigen gaat de patiënt, in dronken toestand, terug naar het centrum. Hij spreekt hier met de aanwezigen verpleegkundigen en geeft aan terug te willen naar zijn hotel. De verpleegkundigen staan dit toe nadat de patiënt de sleutel van zijn hotelkamer en zijn bewijs van inschrijving van het hotel heeft getoond. De patiënt, nog steeds in dronken toestand, verlaat het centrum en rijdt per taxi naar een ander hotel toe. Dit hotel is gesloten waardoor de patiënt besluit dan maar bij het huis van de verweerder aan te bellen. De zoon van de verweerder opent de deur en laat de patiënt binnen. Een paar uur later steekt de patiënt het huis in brand. De verweerder stelt Sint Willibrord aansprakelijk voor de geleden schade op grond van onrechtmatige daad wegens het laten gaan van de patiënt.

Rechtsvraag

Bestaat er tussen het laten gaan van de patiënt en het in brand steken van het huis van de verweerder een zodanig causaal verband dat er kan worden gezegd dat Sint Willibrord een onrechtmatige daad jegens de dader heeft gepleegd?

Overweging

De rechtbank wijst de vordering van de verweerder af wegens het ontbreken van een causaal verband. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en stelt dat er in casu wel degelijk een causaal verband kan worden aangenomen waardoor Sint Willibrord aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade van de verweerder. Sint Willibrord gaat vervolgens in cassatie en stelt dat er alleen een causaal verband kan worden aangenomen indien wordt aangetoond dat de schade als gevolg van de fout is ingetreden of dat er een grote kans is dat de schade als gevolg van de fout is ingetreden. Voorts stelt Sint Willibrord dat het hof de brandstichting door de patiënt niet in redelijkheid aan haar kan toerekenen wegens de onwaarschijnlijke gang van zaken. De Hoge Raad oordeelt dat het causaal verband gegeven is, indien er door een onrechtmatige gedraging een risico in het leven wordt geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt. Het is dan aan de pleger van de onrechtmatige gedraging om te stellen en te bewijzen dat de schade ook zonder de onrechtmatige gedraging zou zijn ontstaan. In casu is het causaal verband dus gegeven. Wat de toerekening betreft oordeelt de Hoge Raad dat Sint Willibrord een verhoogd gevaar voor schade aan derden in het leven heeft geroepen wegens het laten gaan van de patiënt. Het hof heeft de brandstichting dus terecht aan Sint Willibrord toegerekend.

Rechtsregel

In dit arrest stelt de Hoge Raad dat een causaal verband is gegeven indien er door een onrechtmatige gedraging een risico in het leven wordt geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt. Verder stelt de Hoge Raad dat toerekening kan plaatsvinden op grond van het in het leven roepen van een verhoogd gevaar voor schade aan derden.

Andere relevante jurisprudentie