Philip Morris/X-arrest


Onderwerpen ‐ Schadevergoeding, overlijdensschade, inkomensverlies
Artikelen ‐ Artikel 6:108 lid 1 BW

De feiten

Een echtgenote verliest haar man door een bedrijfsongeval en blijft alleen met hun kind over. De echtgenote gaat minder werken zodat zij meer voor het kind kan zorgen. Zij stelt het bedrijf van haar man, Philip Morris, aansprakelijk voor het overlijden van haar man en vordert een vergoeding wegens gederfd levensonderhoud. Philip Morris erkent de aansprakelijkheid voor het overlijden van de man en geeft aan een schadevergoeding te willen betalen voor het gederfde inkomen van de man. De echtgenote stelt echter dat Philip Morris ook haar inkomensverlies, dat is ontstaan wegens het feit dat zij minder is gaan werken om voor het kind te zorgen, moet vergoeden en beroept zich daarbij op art. 6:108 BW.

Rechtsvraag

Moet Philip Morris ook een vergoeding betalen voor het inkomensverlies van de vrouw?

Overweging

De rechtbank wijst de vordering van de vrouw af omdat het volgens de rechtbank de eigen keuze van de vrouw was om minder te gaan werken. Het hof wijst de vordering van de vrouw toe. De Hoge Raad stelt dat de bijdrage die de man in het levensonderhoud zou hebben geleverd moet worden vergelijken met de financiële positie waar de vrouw en het kind nu in verkeren. De Hoge Raad stelt dat onder deze bijdrage niet alleen financiële middelen maar ook het verrichten van huishoudelijke taken en het opvoeden van kinderen moet worden gerekend. Verder stelt de Hoge Raad dat voor een beroep op art. 6:108 BW vereist is dat er aan de kant van de nabestaande sprake is van behoeftigheid, om deze behoeftigheid te beoordelen moet de specifieke situatie van de huishouding bekeken worden. Nu er aan de kant van de echtgenote en het kind sprake is van behoeftigheid stelt de Hoge Raad dat Philip Morris de inkomensschade die de echtgenote lijdt, doordat zij minder werkt, moet vergoeden. De Hoge Raad komt tot dit oordeel omdat de man, door zijn overlijden, geen bijdrage meer kan leveren aan het levensonderhoud, en door het wegvallen van deze bijdrage lijdt de vrouw schade die door de aansprakelijke vergoed dient te worden.

Rechtsregel

Uit dit arrest blijkt dat bij art. 6:108 BW ook de inkomensschade van een nabestaande moet worden vergoed indien de nabestaande, wegens het wegvallen van de bijdrage van de overledene in het levensonderhoud, minder gaat werken om zo bepaalde taken -in casu de opvoeding- op zich te nemen.

Relevante artikelen

Art. 6:108 BW:
Lid 1, sub d: Aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 08/04/1983 NJ 1984, 717 Van der Heijden/Holland Schadevergoeding, immaterie... +
HR 08/02/1985 NJ 1986, 137 Renteneurose Schadevergoeding, predispos... +
HR 11/07/2008 RvdW 2008, 724 Bakkum/Achmea Schadevergoeding, overlijde... +
HR 22/02/2002 NJ 2002, 240 Woudsend/V (Kindertaxi) (Sh... Schadevergoeding, shockschade +
HR 28/05/1999 NJ 1999, 564 Gemeente Losser/De Vries (J... Schadevergoeding, verpleging +
Hof 15/11/2005 JA 2006, 33 Val in woonkamer vanwege op... Onrechtmatige daad +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 20/06/2003 NJ 2005, 189 Staat/Harrida Égalité-beginsel, rechtmati... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 25/11/2005 NJ 2007, 141 Skeeler Aansprakelijkheid organisat... +
HR 07/04/2006 NJ 2006, 244 Der Bildtpollen/Miedema Onrechtmatige daad +
HR 10/06/1910 W 9038 Zutphense Juffrouw Onrechtmatige daad +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Natrekking, ongerechtvaardi... +
HR 14/12/2012 NJ 2013, 236 Embryonaal verkeersslachtoffer schadevergoeding/ proportio... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 12/12/1986 NJ 1987/958 Rockwool/Poly Schadevergoeding derden +
HR 13/01/1995 NJ 1997, 175 De Heel/Korver Onrechtmatige daad +
HR 09/11/1990 NJ 1991, 26 Speeckaert/Gradener Medische aansprakelijkheid +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 454 Wisman/Trijber Vertegenwoordiging, vergoed... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 29/05/1998 NJ 1999, 98 Mooijman/Netjes Buitencontractuele aansprak... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +
HR 18/12/2009 NJ 2012, 614 London/Delta Lloyd Alternatieve causaliteit, h... +