Offringa/Vinck & van Rosberg-arrest


Onderwerpen ‐ Dwaling, onderzoeks- en mededelingsplicht
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Tijdens een bezichtiging van een huis op Curaçao had de koper,Offringa, gezien dat er scheurvorming in de fundering van het huis was. Dit werd hem ook door de verkopers meegedeeld. Offringa ging er echter vanuit dat het slechts kleine scheuren waren en hij heeft zelf verder geen onderzoek naar de scheuren verricht. De verkopers wisten dat het geen kleine scheuren waren, maar dat het dermate ernstige scheuren waren waardoor de waarde van het huis ernstig was gedaald. Dit en het feit dat het herstellen van de scheuren erg duur zou worden hebben zij Offringa echter niet meegedeeld.
Na de bezichtiging werd de koopovereenkomst gesloten. Naderhand komt Offringa er achter hoe ernstig de scheuren zijn en derhalve beroept hij zich op dwaling en vordert hij vernietiging van de koopovereenkomst.

Rechtsvraag

Kan Offringa een geslaagd beroep op dwaling doen?

Overweging

Het hof had overwogen dat Offringa geen geslaagd beroep op dwaling kon doen omdat hij zich onderzoeksplicht heeft verzaak. De Hoge Raad overwoog dat het enkele feit dat een partij haar onderzoeksplicht verzaakt niet betekent dat dan ook de mededelingsplicht van de andere partij vervalt. Bij het beantwoorden van de vraag of een partij een mededelingsplicht heeft moet er worden gekeken naar de omstandigheden van het geval, maar moet ook in aanmerking worden genomen dat de mededelingsplicht er ook toe strekt om een onvoorzichtige koper bescherming te bieden tegen de nadelige gevolgen van een dwaling die is veroorzaakt door het verzwijgen van bepaalde gegevens door de andere partij. De Hoge Raad oordeelt dat het hof onjuist heeft geoordeeld door er van uit te gaan dat het verzaken van de onderzoeksplicht ook de mededelingsplicht heeft doen laten vervallen. Het hof had de vraag of de verkopers in casu een mededelingsplicht hadden moeten beantwoorden. De zaak werd derhalve terugverwezen naar het hof.

Rechtsregel

Indien een koper zijn onderzoeksplicht verzaakt betekent dit niet dat dan ook de mededelingsplicht van de verkoper vervalt. Of de verkoper, ondanks het verzaken van de onderzoeksplicht door de koper, een mededelingsplicht had moet worden bepaald aan de hand van de relevante omstandigheden. Hierbij moet in acht worden genomen dat de mededelingsplicht er tevens toe strekt om onvoorzichtige kopers tegen de nadelige gevolgen van dwaling, die is veroorzaakt door het verzwijgen van relevante gegevens, te beschermen.

Andere relevante jurisprudentie