Groot Kievitsdal (Bedrijfsuitje)-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid voor ondergeschikten, bedrijfsuitje
Artikelen ‐ Artikel 6:170 lid 1 BW

De feiten

Tijdens een bedrijfsfeest wordt er in een van de zalen van partycentrum Groot Kievietsdal gebarbecued. In de zaal stonden vijf tafels met op elke tafel een olielamp gevuld met lampolie. Nadat de barbecue geëindigd was, gooiden twee werknemers lampolie op de nog hete barbecue, waardoor er vlammen werden veroorzaakt en er een grote brand ontstond. Door de brand is het restaurantgedeelte van het partycentrum volledig afgebrand. De verzekeraars van Groot Kievietsdal hebben in totaal een bedrag van bijna 6 miljoen euro uitgekeerd. Dit bedrag dekte echter niet de gehele schade waardoor Groot Kievietsdal het bedrijf van de werknemers heeft aangesproken voor vergoeding van de rest van de schade.

Rechtsvraag

Is het bedrijf aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar een fout van haar werknemers?

Overweging

De rechtbank oordeelde dat het bedrijf niet aansprakelijk is, omdat er onvoldoende verband bestond tussen het werknemerschap en de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid. Het hof overwoog dat het feest door het bedrijf voor de werknemers was georganiseerd. Het feest was een jaarlijks bedrijfsuitje waar alle werknemers voor uitgenodigd waren, zij waren echter niet verplicht om hier aanwezig te zijn. Gezien het feit dat enkel de werknemers, niet hun partners, aanwezig waren en het vooral om de onderlinge gezelligheid ging kan er worden gezegd dat het feest is georganiseerd met het oog op de saamhorigheid in het bedrijf en op de motivatie van de werknemers. Bovendien trad het bedrijf naar buiten als een eenheid op tijdens de bedrijfsdag en spraken de verantwoordelijke werknemers tegen de poltiie over ´hun baas´. Het hof acht derhalve aannemelijk dat er een voldoende nauwe band tussen de gebeurtenis en het werknemerschap is geweest. Aangezien de werkgever niets heeft gedaan om het ongeval te voorkomen acht het hof de werknemer aansprakelijk voor de schade uit hoofde van art. 6:170 BW, mits kan worden vastgesteld dat de schade het gevolg is van een fout van een of meerdere werknemers. De Hoge Raad gaat mee in de redenering van het hof en stelt nog dat het voor toepassing van art. 6:170 BW niet van belang is dat de fout buiten werktijd gemaakt is, dat de fout geen verband hield met de bedrijfsuitvoering en dat de fout niet is verricht door zaken of middelen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de taak van de werknemers. Het bedrijf is derhalve aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een fout van haar werknemers.

Rechtsregel

Indien een fout van een werknemer niet binnen zijn bedrijfsuitvoering wordt verricht kan art. 6:170 BW toch worden toegepast indien de gegeven omstandigheden hier aanleiding toe geven.

Relevante artikelen

Art. 6:170 BW:
Lid 1: Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

Andere relevante jurisprudentie