Gegaste Uien-arrest


Onderwerpen ‐ Gebondenheid aan de overeenkomst, exoneratiebeding
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Landbouwer De Klerk krijgt van NV Noordermeer de goedkeuring om uien te gassen, die door de larven van een insect zijn aangetast te ontsmetting door een gasbehandeling. De uien die nu bij De Klerk liggen zijn de uien van De Klerk zelf maar ook die van Noordermeer. De Klerk geeft aan Roteb, een bedrijf van de gemeente, de opdracht om deze uien te ontsmetten door een gasbehandeling. De Klerk vertelt echter niet dat een deel van de uien van Noordermeer zijn. Roteb aanvaard de opdracht en voert deze vervolgens uit. De ontsmetting van de uien gaat echter fout en alle uien die bij De Klerk lagen opgeslagen moeten worden vernietigd. Noordermeer eist van de gemeente vergoeding van de geleden schade omdat volgens Noordermeer de ontsmetting ondeskundig, onvoorzichtig en/of roekeloos zou zijn uitgevoerd. Primair beroept Noordermeer zich op wanprestatie, subsidiair op onrechtmatige daad. De gemeente wijst echter op een exoneratiebeding in de overenkomst, waarin staat dat de gemeente niet voor eventuele schade aansprakelijk kan worden gehouden. Als verweer hierop stelt Noordermeer dat zij niet gebonden is aan afspraken die tussen De Klerk en Roteb zijn gemaakt.

Rechtsvraag

Is Noordermeer gebonden aan de afspraken die tussen De Klerk en Roteb zijn gemaakt?

Overweging

De Hoge Raad overwoog dat Noordermeer, ook al was zij zelf geen partij bij de overeenkomst, toch aan het exoneratiebeding gebonden is. Noordermeer heeft namelijk zonder enige beperking of nadere omschrijving aan De Klerk goedkeuring gegeven om de uien door Roteb te laten ontsmetten door een gasbehandeling. Noordermeer heeft De Klerk hierbij de vrije hand gegeven bij het regelen van de afspraken tussen De Klerk en Roteb. Noordermeer heeft hiermee een situatie in het leven geroepen waarin Roteb ervan uit mocht gaan dat het exoneratiebeding voor alle de bij De Klerk opgeslagen uien, dus ook die van Noordermeer, zou gelden.

Rechtsregel

Indien een partij erop mocht vertrouwen dat een exoneratiebeding voor alle de aan hem toevertrouwde goederen gold, kan de partij het exoneratiebeding onder bepaalde omstandigheden ook tegen een derde inroepen. Dit kan zo zijn indien die derde door zijn eigen gedragingen dit vertrouwen bij de partij heeft geschept.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 10/04/1981 NJ 1981, 532 Hofland/Hennis Aanbod en aanvaarding, adve... +
HR 11/12/1959 NJ 1960, 230 Eelman/Hin Totstandkoming overeenkomst... +
HR 12/09/1989 NJ 1987, 267 Westhoff/Spronsen Ontslagneming, onderzoekspl... +
HR 30/01/1959 NJ 1959, 548 Quint/Te Poel Bronnen van verbintenissen +
HR 27/04/2007 NJ 2007, 262 Bart Smit/Intrahof Matiging boetebeding +
HvJ 04/06/2009 C-243/08 TvC/Pannon Oneerlijke bedingen in cons... +
HR 12/06/1979 NJ 1979, 362 Securicor Geen partij bij totstandkom... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 258 Kinheim/Pelders Wijziging overeenkomst +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Contractuele relatie, onger... +
Hof 22/01/2008 NJF 2008, 79 Otto overeenkomst; onderzoeksplicht +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 02/12/2011 NJ 2011/574 Linthorst/Echoput Gelding van algemene voorwa... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 21/02/2003 NJ 2004, 567 Weever Stous/Stichting Park... verbintenissenrecht, koopov... +
HR 28/03/2008 NJ 2009, 578 Dexia vernietiging door art. 1:89 BW +
HR 15/04/1994 NJ 1995, 614 Schirmeister/De Heus (Oldti... Beantwoording zaak aan over... +
HR 14/06/2002 NJ 2002, 495 Geldnet/Kwantum Aansprakelijkheid bij hulpp... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 11/01/2002 NJ 2003, 255 Schwartz/Gnjatovic Ontbinding van een overeenk... +
HR 05/02/2010 NJ 2010, 294 Rodewijk/Bouwman Goede trouw bij bezit van e... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 25/03/2011 RvdW 2011, 419 Ploum/Smeets en Geelen Tank... Termijn klachtplicht bij no... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 10/08/2012 Nj 2012, 486 Pocorni/Defam Verjaring, samenhang overee... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/04/2013 NJ 2013, 214 Lundiform/Mexx Uitleg van commerciële over... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 23/01/1998 NJ 1999, 97 Jans/Fiat Credit Nederland Verbondenheid overeenkomste... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 19/02/2010 LJN BK7671 ING Bank/Bera Holding Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 28/10/2011 LJN BQ9854 Gemeente de Ronde Venen/SNU... Opzegging duurovereenkomsten +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/04/2012 LJN BV5555 Van der Vliet & De Waal/Van... Kwalitatieve rechten & verp... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +