Saskia Mulder-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid, reflexwerking
Artikelen ‐ Artikel 185 WVW

De feiten

Saskia Mulder rijdt op haar fiets en wijkt plotseling uit waardoor zij in botsing komt met De Rooy die in zijn auto rijdt. De Rooy heeft schade geleden en stelt Saskia hiervoor aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. De verzekering van Saskia geeft te kennen bereid te zijn om 50% van de schade te vergoeden. De Rooy wilt echter dat Saskia de gehele schade voor haar rekening neemt.

Rechtsvraag

Dient Saskia de gehele schade voor haar rekening te nemen?

Overweging

De Hoge Raad overweegt in dit arrest dat art. 185 WVW een reflexwerking bevat. Een motorrijtuigbestuurder is bij een ongeval in beginsel voor 50% van de schade aansprakelijk, tenzij er aan zijn kant sprake is van een overmachtsituatie en de schuld bij de niet-gemotoriseerde ligt. Indien er geen sprake is van een overmachtsituatie aan de kant van de motorrijtuigbestuurder is hij voor het gedeelte wat aan hem toe te rekenen is aansprakelijk.
Rechtsregel
In dit arrest heeft de Hoge Raad de reflexwerking van art. 185 WVW geformuleerd. De fietser/voetganger moet de schade van de motorrijtuigbestuurder volledig vergoeden indien er bij laatsgenoemde sprake was van overmacht en indien eerstgenoemde schuld heeft.

Relevante artikelen

Art. 185 WVW:
Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of - indien er een houder van het motorrijtuig is - de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Andere relevante jurisprudentie