Kleuterschool Babbel-arrest


Onderwerpen ‐ Onrechtmatige overheidsdaad, uitlatingen wethouder
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Op zondag 11 februari 1973 stort het dak van kleuterschool Babbel in. Het hoofd van Bouw- en woningtoezicht, Kamphuis, en de wethouder van onderwijs, Witvliet, leggen de schuld meteen bij de aannemer, Reuvers BV, die het dak heeft gemaakt neer. Op de televisie, in de kranten en op de radio wordt Reuvers als de verantwoordelijke voor het ongeval genoemd. Enige tijd later blijkt dat niet Reuvers voor het ongeval aansprakelijk is, maar dat dat het ongeval geheel aan de opdrachtgever te wijten is. Reuvers spreekt de gemeente Zwolle wegens onrechtmatige daad aan voor vergoeding van de schade die zijn bedrijf heeft geleden wegens het feit dat zijn bedrijf overal als verantwoordelijke werd aangemerkt door de uitlatingen van de wethouder.

Rechtsvraag

Is de gemeente aansprakelijk voor de uitlatingen van de wethouder?

Overweging

De rechtbank en het hof overwegen dat de uitlatingen van de wethouder in grote mate voor de schade van Reuvers BV hebben gezorgd. De gemeente is echter enkel aansprakelijk te stellen indien de wethouder een door de Gemeentewet erkend orgaan van de gemeente is, nu dit niet het geval is kan volgens de rechtbank en het hof de gemeente niet aansprakelijk gesteld worden. De Hoge Raad overwoog dat het voor de vraag of de gedragingen van een wethouder als die van de gemeente aangemerkt kunnen worden niet enkel beslissend is of het een door de Gemeentewet erkend orgaan van de gemeente is. De gedragingen van een wethouder kunnen ook als die van de gemeente worden aangemerkt indien in het maatschappelijk verkeer de gedragingen van de wethouder als die van de gemeente moeten worden aangemerkt. Nu de wethouder gedragingen heeft gedaan in zijn hoedanigheid als wethouder van onderwijs moeten deze gedragingen ingevolge het maatschappelijk verkeer als de gedragingen van de gemeente worden aangemerkt. De gemeente is derhalve aansprakelijk voor de uitlatingen van de wethouder.

Rechtsregel

In dit arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een rechtspersoon voor een onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden gesteld indien de gedraging van de handelende persoon in het maatschappelijk verkeer als een gedraging van die rechtspersoon kan worden aangemerkt. Het is niet vereist dat de handelende persoon een wettelijk orgaan van de rechtspersoon is.

Relevante artikelen

Artikel 6:162 BW
Lid 3: Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Andere relevante jurisprudentie