Belanghebbende en zichtcriterium (mevrouw Kiki)-arrest


Onderwerpen ‐ Belanghebbende begrip, zichtcriterium
Artikelen ‐ Artikel 1:2 lid 1 Awb

De feiten

Een zekere mevrouw Kiki wendt zich tot de rechter om bomen in een naburig park tegen de kap te beschermen. Mevrouw Kiki heeft echter geen zicht op de te kappen bomen. Kan Mevrouw Kiki als belanghebbende worden aangemerkt bij het besluit van B&W Groningen tot verlening van vergunning voor het kappen of verplaatsen van bomen?

Rechtsvraag

Dient Mevrouw Kiki als belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 1 Awb te worden aangemerkt nu er niet is voldaan aan het nabijheids- en zichtcriterium?

Overweging

De Afdeling overwoog dat er ondanks de aanwezigheid van een grote(re) afstand tot en het ontbreken van (direct) zicht op de te kappen bomen, appellante toch een persoonlijk belang had omdat het kappen van de bomen een directe invloed zou hebben op de woon- en leefomgeving van appellante. Aan het vereiste van het persoonlijk belang is voldaan, ondanks het feit dat er niet aan het nabijheids- en zichtcriterium is voldaan.

Rechtsregel

De Afdeling hanteerde in deze uitspraak een ruim belanghebbende-begrip. Appellante werd door de Afdeling als belanghebbende aangemerkt bij een besluit van burgemeesters en wethouders van Groningen tot verlening van een vergunning voor het kappen of verplaatsen van bomen, ondanks dat appellante geen (direct) zich had op deze bomen.

Uitgangspunt: een besluit waarvan het redelijkerwijze te verwachten gevolg is dat het invloed zal hebben op de woon- en leefomgeving van personen die wonen in de nabijheid van de locatie waarop het betreffende besluit ziet, raakt deze personen rechtstreeks in hun individuele belangen.

Relevante artikelen

Art. 1:2 Awb
1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

Andere relevante jurisprudentie